ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Горбачёвым и щыуагъэхэр

2020-03-19

  • Гъатхэпэр тхыдэм щыщ напэкIуэцIхэмкIэ къулейщ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ар егъэщIылIащ тпэжыжьэу щы­мыт блэкIа илъэсхэми. Псалъэм папщIэ, гъатхэпэ мазэм хиубыда политикэ къэхъугъэ тIуащIэ диIэщ зыми тщымыгъупщэжауэ.
  • 1985 гъэм гъатхэпэм и 11-м Горбачёв Михаил Сергей и къуэр КПСС-м и ЦК-м и Сек­ретарь нэхъыщхьэу хахащ, иужькIэ, 1990 гъэм гъатхэ­пэм и 15-м, ардыдэр Совет Союзым и Президенту къы­щIидзыжащ.
  • Зыр гуауэщ, адрейр ды­хьэшхэнщ. Ауэ ахэр сыт хуэ­дэми зэхигъэкIын хуейщ ­дэтхэнэми. А зэманым екIуэ­кIахэр телъыджэщ. 1985 гъэм и гъатхэм Партым и ЦК-м и Политбюром хэтхэм ящыщу нэхъ пщIэшхуэ зиIэ Громыкэ Андрей къыхилъ­хьащ Горбачёв Михаил партым и унафэщI нэхъыщхьэу хахыну. Абы къигъэлъэ­гъуащ зэхъуэкIыныгъэ язы­ныкъуэхэм фIым уазэрыхуимышэр. Пэжщ, Горбачёв щIа­лэт (абы щыгъуэм и ныбжьыр илъэс 50-м зэрыщIигъуа щыIэтэкъым), жы­джэрт, тхылъымпIэхэр имы­Iыгъыу къэпсалъэрт, кIэщIу жыпIэмэ, еш ищIэртэкъым. И щхьэгъусэр щIыгъуу къикIухьынуи фIэфIт.

  • Иджы зэраIуэтэжымкIэ, ар езым и щьэгъусэ Раисэ и жыIэм куэдкIэ щIэтащ. Абдеж къыщежьауэ къыщIэкIынущ лъабжьэ гуэ­ри зимыIэ зэ­хъуэ­кIыныгъэ­хэри. Псом япэу те­хъу­щIы­хьу щIадзащ ди блэкIахэм, лъапIэныгъэу къыдде­кIуэкI­хэм. Ауэ ап­хуэ­дэхэр щIа­гъуэу зэримыухыр блэкIа лъэхъэнэхэми къа­гъэлъэ­гъуат. Горбачёв зыху­щIэкъур зыт: и властыр игъэ­быдэнырт. Илъэс зытхухым абы зэрихъуэкIащ и блы­гущIэт псори — КПСС-м и ­ЦК-м и Политбюром хэтхэр къанэ щIагъуэ щымыIэу. Ар-  дыдэмкIэ и гугъащ и влас­тыр игъэбыдэну, арщхьэкIэ… Мыпхуэдэхэм деж зэрыхъу хабзэщи, лъэпощхьэпохэр къыкъуэкIащ. Горбачёв и ны­къуэкъуэгъу еру хъуащ езым IэщIэкIа щыуагъэхэмкIэ къэралым пщIэшхуэ щызыгъуэта Ельцин Борис. А зэпэщIэтыныгъэр ап­хуэ­дизу куу хъуати, тIуми ­къа­фIэIуэхужыртэкъым ди къэрал абрагъуэм и сэбэп зыхэлъхэр. ТIури зыхущIэ­къур властырт: зым къызы­хуигъэнэну, адрейм иубы­дыну. Зэрытлъагъущи, а зэпэ­щIэтыныгъэр гуауэкIэ иухащ: къэралыр лъэлъэжащ, цIыху мелуанхэр на­сыпыншэ хъуащ.
  • Абы къыдэкIуэу къыхэдгъэщын хуейщ 1985 гъэм псэуа совет цIыхумрэ иджы псэу урысей цIыхумрэ я зэ­хуакум зэщхьэщыкIыныгъэ ин зэрыдэлъыр: дэ хуабжьу нэхъ лъэрымыхь дыхъуащ псэуныгъэ и лъэныкъуэкIэ. Сымаджэщхэм зыщыдгъэхъужынымкIэ, санаторэхэм зыщыдгъэпсэхунымкIэ щы­Iэ Iэмалхэм я гугъу тщIых­хэнкъым.
  • СССР-м куэд щызэхъуэ­кIын хуейтэкъым, псом япэ­рауэ, ерыскъыхэкIхэмрэ хьэ­шыпхэмкIэ тыкуэнхэр гъэн­щIын, нэгъуэщI къэралхэм я бжэхэр къызэIухын къудейт, щхьэтечу жыпIэмэ, дызы­хуэмей икIи ди гъащIэм зэран хуэхъу языныкъуэ щхьэ­усыгъуэхэр IугъэкIуэтамэ, псори зэфIэкIынут.
  • Иджыри щыIэщ Горбачёв зыщIидза зэхъуэкIыныгъэ­хэм фIы къашауэ къэзы­лъы­тэхэр. Ауэ ахэр кIуэ пэтми ­нэхъ мащIэ мэхъу.
  • Ауэ сыт Горбачёв къигъэ-на Iэужьыр зихуэдэр. Псом япэрауэ, абы езыр зыIэта КПСС-р IэщIыб ищIри, зы­хущIэ­къухэмрэ зыщIэ­хъуэ­пс­­­хэмрэ тэмэму къы­зыгурымыIуэж цIыхухэм ябгъурыуващ. ЕтIуанэрауэ, Америкэм дэплъейри, «президенту» зыхригъэхащ. Белджылыт коммунист ухуэкIэ щыIар къутэжыхукIэ езы Горбачёв хуащI дзыхьри ­къы­­зэрытIасхъэр.
  • Ди жагъуэ зэрыхъунщи, Горбачёв и щапхъэм ирикIуэнухэр иджыри щыIэщ. АрщхьэкIэ, ди насыпщи, ахэр утыкум зэкIэ къихьакъым. Гъуэгу ягъуэтмэ- щэ?
  • Зэман гъунэгъум ди къэ­ралым ар къыпэплъэр-къым. Ди насыпщи, дэ зэкIэ ап­хуэдэ дэтлъагъуркъым ди къэралым и Iэтащ­хьэ Путин Владимир. Къэ­­­кIуэнур зэманым зэригъэзэхуэнщ.