ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къремыхъу афэкIа апхуэдэ

2020-03-11

  • Балъкъэрхэм кIэлъызэрахьа залы­мыгъэм и лей зытехьахэм я фэеплъ ­мемориалым деж гъатхэпэм и 8-м щекIуэкIащ ди къуэш лъэпкъыр я лъахэм щраша махуэм теухуа щыгъуэ пэкIу. Абы кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, Правительствэм и УнафэщI ­Мусуков Алий, министерствэ зэмылIэу­жьы­гъуэхэм я лIыкIуэхэр.

  • ПэкIур къызэIуахащ «Балкария» къэ­рал IуэрыIуатэ-этнографие ансамблым и артистхэм я музыкэ композицэмкIэ. Ар иригъэкIуэкIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къалэнхэр пIалъэкIэ зы­гъэзащIэ Къумахуэ Мухьэдин. Абы къы­хигъэщащ балъкъэрхэм къатехьа лейр ­ зэи цIыхухэм зэращымыгъупщэнур. Ауэ, ипэ­кIэ кIуэтэн хуейщи, зи хэку зыгъуэты- жа лъэпкъыр адэкIэ ефIакIуэу псэуну зэ­рихъуэпсапIэр жиIащ.

  • Афганистаным щызэуа, генерал-лейтенанту дзэм къыхэкIыжа Аттоев Борис тепсэлъыхьащ балъкъэр цIыхубзхэм я фэм куэд зэрыдэхуам, ахэр бэшэчу зэры­щытам. Хэку зауэшхуэм хэта зауэлIхэм я унагъуэхэр ямыгъуэтыжу, ахэр къалъы­хъуэжу  щытыкIэ гугъу зэритам и гугъу ищIа нэужь, къытеувыIащ балъкъэр лъэп­къыр хамэ щIыпIэ къыщыхутами, еш ямыщIэу здаша щIыналъэм зэрыщы­лэ­жьам. Абы и щыхьэту и гугъу ищIащ «Ижевск» кооперативым и унафэщIа, Социалист Лэжьыгъэхэм и ЛIыхъужь, Къэ­захъстан ССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и  депутату  щыта  Жангуразов Ибрэхьим.
  • Фэеплъ пэкIум къыщыпсэлъащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
  • — Адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ зэпыщIэ­ны­гъэ быдэ яIэщ. Абы и щыхьэтщ зы ­щIыналъэ дызэрыщызэдэпсэур, ди хабзэкIи динкIи зэпыщIауэ лIэщIыгъуэкIэрэ дыкъызэрекIуэкIыр. ЛъэпкъитIым я ­зэ­ныбжьэгъугъэм, я зэгурыIуэныгъэм ­мыхьэнэшхуэ иIэщ сыт хуэдэ лъэпощхьэпори  зэгъусэу   къызэнэкIынымкIэ.  Тхьэш­хуэм солъэIу мыпхуэдэ нэщхъеягъуэ зы лъэпкъми и натIэ афIэкIа мыхъужыну.
  • Балъкъэр лъэпкъым кIэлъызэрахьа ­залымыгъэм ихьахэм дакъикъэкIэ яхуэ­щыгъуа нэужь, КъБР-м и Муслъымэн дин IуэхущIапIэм и тхьэмадэ Дзасэжь Хьэзрэталий кърихьэлIахэм дыуэ яригъэ-щIащ. къызэхуэсахэм фэеплъ сыным удз гъэгъахэр тралъхьащ.
  • НафIэдз  Мухьэмэд.