ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПщIэ лъагэ зыхуэфащэхэр

2020-03-11

  • Хабзэ дахэ зэрыхъуащи, ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэр Налшык Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

  • Къэрал киноконцерт гъэ­лъэгъуапIэм и пэIущIэ пэшым «Бгырыс бзылъхугъэхэр (пасэрей сурэтхэр)» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэ­гъуэныгъэ хьэлэмэт къы­щы­зэIуахат. Абы щыплъагъурт лъэпкъ фащэ екIу­хэмкIэ хуэпа, зи псэукIэ, ­дуней тетыкIэ, гупсысэкIэ зэ­мыщхь цIыхубзхэр. Гъэ­щIэ­гъуэнракъэ, абыхэм щхьэж езым и хъыбар къиIуэ­тэж хуэдэт. Къи­щы­нэмыщIауэ,  утыку  кърахьат сурэтыщI ныбжьыщIэ цIыкIухэм я анэхэм я теп­лъэу ящIахэр. ГъэщIэгъуэн дыдэт къэзылъхуам и гуа­пагъэмрэ абы и лъагъу­ныгъэмрэ сабийхэм зыхалъагъуэм ухэплъэну. Дауи, а цIыкIухэм ящыщ дэтхэнэри и анэр нэхъ дахэу къызэригъэлъагъуэным яужь итащ.
  • Пшыхьым къекIуэлIат анэш­хуэ, анэ, шыпхъу, пхъу, щхьэгъусэ къалэн мытын­ш­хэр, ауэ щыхъукIи пщIэ лъагэ зыпылъ пщэ­рылъхэр зыгъэзащIэ цIы­хубзхэр.

  • ГуфIэгъуэ зэхыхьэр езы­гъэ­­кIуэкIхэр псалъэ ­ды­­гъэлхэм, образ дахэ- хэм, ­гукъыдэжыр къэзыIэт хъуэхъухэмрэ гушыIэхэмрэ щы­мысхьыжу «хагъэпскIы­хьырт» абы щIэсхэр.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек къыбгъэдэкI хъуэхъу тхыгъэм пшыхьым къыщеджащ абы и Админист­рацэм и УнафэщI Къуэ­дзокъуэ Мухьэмэд. Ар къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ гу­къыдэж щымыщIэу, я гу­рыфIыгъуэр мыкIуэщIу, ефIа­кIуэу, гъагъэу куэдрэ псэуну.

  • Гукъеуи, щхьэжагъуи зэ­зы­гъэтIылъэкIыу а пшы­хьым къекIуэлIа цIыхубзхэм я дэрэжэгъуэм гур хигъахъуэрт.
  • Я уэрэд, къафэ екIухэмкIэ пшыхьыр ягъэдэхащ «Кабардинка», «Балкария», «Терские казаки» ­къэфакIуэ гупхэм, республикэм и артист па­жэхэм. Псом хуэмыдэу къы­зэхуэсахэм ягу ирихьащ нэхъ цIыкIу дыдэхэм ягъэзэщIа къафэхэмрэ абыхэм цIы­хубзхэм яхуэгъэзауэ жаIа псалъэ гуа­пэхэмрэ.
  • ИНАРОКЪУЭ Данэ.
  • Сурэтхэр  Къарей  Элинэ трихащ.