ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЕгъэджакIуэ IэщIагъэм къыхуигъэщIа Бадзэ Жанхужь цIыкIу

2020-03-11

 • Си тхыгъэм фIэщыгъэ хуэсщIам къанэ щымыIэу хуэкIуэрт пэщIэдзэ классхэм дыщезыгъэджауэ щыта бзылъхугъэ щып­къэм и хьэлщэныр, и дуней тетыкIэр. Налшык дэт педучилищэр ехъулIэныгъэкIэ къиухыу щалъхуа Псыгуэнсу жылэм егъэджакIуэу къэзыгъэзэжа Бадзэ Жанхужь Къаплъэн и пхъур сабийхэр гъэсэным, щIэныгъэм и бжэхэр абыхэм къахузэIухыным къыхуигъэщIами ярейт. Езанэ классым щIэ­тIыс­хьа­гъащIэ цIыкIухэм ди пащхьэм ар япэу къызэрихьэрэ илъэс щэ ны­къуэм щIигъуа­ми, ноби ди гум хуабэу щыдо­хъумэ а бзылъхугъэ щыпкъэм и фэеплъ нэхур.
 • Хэку зауэшхуэр иуха нэужь, Жанхужьхэ я унэм щIэсауэ щытащ Украинэм къикIыу ди щIыналъэм къэкIуа егъэджакIуэ гуп. Абыхэм я лэжьэкIэр, псэукIэр, жылэм пщIэрэ нэмысу щаIар зи нэгу щIэкIа хъыджэбз цIыкIур, къызэрысщыхъумкIэ, щIэныгъэ зригъэгъуэтыным хуэпабгъэ ­хъуа къудейкъым, атIэ езыри егъэджакIуэ IэщIагъэм дихьэхащ. Къуажэ сабийхэм ящыщ куэдым япэ егъэджакIуэ тхуэхъуа бзылъхугъэ цIыкIум еджэкIэрэ тхэкIэрэ дигъащIэ къудейтэкъым, атIэ ди гупсысэм, зэхэщIыкIым заригъэузэщIырт, къэухьым, еплъыкIэхэм заригъэужьырт.

 • Жанхужь цIыкIу (арат абы гъафIэбзэу дызэреджэр и нэ щIыбагъкIэ) дапщэщи елIалIэрт, дысабийми, гъащIэм и зэ­хэлъыкIэр къызэрыдгуригъэIуэным, нобэ къатщтэ хьэлхэм ящыщ куэд дуней теты­-кIэ хабзэ зэрытхуэхъунур фIыуэ къыгурыIуэу. Школым къыщыдбгъэдилъхьэ щIэныгъэм ди егъэджакIуэ Iущым, гъэсакIуэ щыпкъэм хиухуанэрт гъащIэм епха ущиехэр, балигъыпIэ диувэмэ, ди гуп­сысэрэ Iуэху еплъыкIэрэ диIэжыным ды­хуишэу. «Зи егъэджакIуэм емыфIэкIыж гъэсэн фымыхъу», — жиIэрейт Жанхужь цIыкIу. Ди егъэджакIуэм нэхърэ нэхъыфI щымыIэу къэзылъытэ дэ а псалъэхэр ди щхьэ хуэтхьыныр ди гущхьэ къридзэртэкъым абы щыгъуэ. Леонардо да Винчи жиIэгъауэ щыта а псэлъафэм и мыхьэнэр сэ нэсу къыщызгурыIуар Лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэмкIэ университетым, а лъэхъэнэм Лумумбэ Патрис и цIэр зезы­хьэу щытам (иджы РУДН) и студент сыхъуа нэужьщ. Дунейпсо цIэрыIуагъ зиIа да ­Винчи еджагъэшхуэм, къэхутакIуэм, узэщIакIуэм и псалъэхэр дэ, сабийхэм, ди деж япэу къэзыхьэсар ди Хэкум и къуажэ пхыдзахэм щыпсэу ди Жанхужь цIыкIуу зэрыщытри хуабжьу згъэщIэгъуауэ, уеблэмэ сригушхуауэ щытащ. «Абы щыгъуэ зи гугъу ищIар сэрмырауэ пIэрэ?» — щыжысIи къохъу. ИпэжыпIэкIэ, игъащIэкIэ уриеджакIуэу, уи гупсысэрэ еплъыкIэрэ уимыIэжу укъэзылъагъу егъэджакIуэми ар жагъуэ щыхъунущ.
 • И гъэсэнхэм Жанхужь къызэрытхущытыр и бын дыдэу къилъытэут. Тхьэр абы къыхуэупсатэкъым езым ипкъ къикIа сабийкIэ, арауэ пIэрэт (абы и закъуэкъым, дауи!) Жанхужь цIыкIу щысхьрабгъу лъэпкъ имыIэу и псэ хуабагъэмкIэ къыддэгуашэу щIыщытар? Ар дэ къызэрытхущытыр егъэджакIуэр иригъаджэм зэрыхущытын хуейм куэдкIэ ебэкIырт — Жанхужь дэ къыттеубгъуат, хуабжьу къытхуэсакъырт, школым екIуалIэ сабий псоми дахигъэфIыкIынут дбгъэдэлъ щIэныгъэкIи тхэлъ гъэсэныгъэкIи. ЖыпIэнурамэ, гъащIэм и IэфIыпIэ, и фIыгъуэ псори дэ къытхуигъэфащэрт а бзылъхугъэ щэджащэм. ЦIыхум лIэщIыгъуэкIэрэ зэхуихьэса щIэин лъапIэр щIэблэм къытхипщэну хущIэ­­-къурт ар, ауэ щыхъукIи жылагъуэм и «узы­фэхэм», абы мыхъумыщIагъэу щызекIуэхэм пэIэ­щIэ дызэрищIынми хуэсакъыу.
 • Абы лъандэрэ зэман кIыхь дэкIыжами, нобэ согупсысэри къысхуэгубзыгъыжыркъым Жанхужь зы щыуагъэ е мыхъу­мыщIагъэ гуэр дэтлъэгъуауэ, апхуэдизу ар цIыху зэпIэзэрытт, Iэдэбт, щэныфIэт икIи щыпкъэти. Ди сабий акъылыр гупсысэ дахэхэм хуэзыгъэуш егъэджакIуэм езым бгъэдэлъ щIэныгъэр къыдбгъэдилъхьэ къудейтэкъым, атIэ дэтхэнэ зыри дыкъилъытэрт жьыбгъэ лъэщым, къабзэм зэщIигъэплъа икIи куэдрэ мыужьыхыу, нуру блэну пхъэдзакIэмафIэ лъэщу. Дэри дыхущIэкъурт ди егъэджакIуэм хуэфащэу дыкъызэрыщIэкIыным.
 • Зи IэнатIэр хьэлэлу, гурэ псэкIэ езыхьэкIхэм ящыщт ди егъэджа­кIуэр. Ар хуабжьу елIалIэрт зэрыри­гъаджэ программэр, план­хэр зэ­пэщу, къы­зы­хуэ­тын­шэу убзы­ху­ным. Щы­лажьэ школым и унафэщI Гъуэгунокъуэ Къэралбийрэ абы егъэджэныгъэ-гъэ­сэ­ныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ КIасэ СуIэдинрэ я жыIэм, я нэIэм щIэт Жанхужь абыхэм я ущиехэр екIуу зыхилъ­хьэрт, и дерсхэми творческэ Iэзагъ хэлъу къыщигъэсэбэпырт. Зи гъащIэ псор сабийхэм щIэныгъэ егъэгъуэтыным тыхь хуэзыщIа егъэджакIуэ Iэзэм иту щыта дерс зэIу­хахэр, классщIыб лэжьыгъэхэр нэгъэсат, куп­щIафIэт, куэдым щапхъэ яхуэхъурт. Жылэдэс адэ-анэхэри хущIэ­къурт апхуэдэ егъэджакIуэ IэкIуэлъакIуэм я бынхэр IэщIалъхьэну. Абыхэм хьэкъыу пхыкIауэ ящIэрт я сабийхэр фIым зэры­хуишэнур, лъэпкъ гъэсэныгъэ зэра­хилъхьэнур, еджэным, щIэныгъэ къэу­гъуеиным хуэ­пабгъэу къызэригъэтэджынур. Ауэ щы­хъукIи, къэхъуакъым Жанхужь еджа­кIуэ­хэм я пщIэр щриудыхаи, яхуэмыфащэ ­щарипэсаи, абыхэм щещхьэфэуаи. Лъа­гъуныгъэ нэхурэ псэ хуабагъэрэ къы­­­зып­кърыкI цIыху гуапэм и щыпкъагъымкIэ, хьэл-щэн дахэмкIэ ихьэ­хурт къы­дэ­лажьэхэри, иригъаджэхэри, адэ-анэ­хэри. Апхуэдэт ди Жанхужь цIыкIу!
 • Бадзэ Жанхужь Аруан районым, республикэм мызэ-мытIэу къыщалъытащ илъэ­сым и егъэджакIуэ нэхъыфIу. И лэжьыгъэфIым къыпэкIуэу къыхуа­гъэфэщащ егъэджэныгъэмкIэ IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм, профсоюзхэм я обкомым къабгъэдэкI щIыхь, фIыщIэ тхылъ куэд. Абы къыфIащауэ щытащ «РСФСР-м цIыхубэ егъэджэныгъэмкIэ и отличник» цIэ лъапIэри. Апхуэдэ къэрал, жылагъуэ гулъытэ лъагэр Бадзэм хуэфащэ дыдэт. Ар Жанхужь къихьат зэфIих и лэжьыгъэ купщIафIэмкIэ, и къалэнхэр жэуаплыныгъэ ин зыхищIэу зэригъэзащIэмкIэ.
 • Дэтхэнэ егъэджакIуэм и дежкIи мыхьэнэшхуэ иIэщ и лъэужьым ирикIуэ гъэсэнхэм къахэкIыным. Апхуэдэ фIыгъуэкIи Тхьэр зыхуэупсахэм ящыщащ ди Жанхужь цIыкIу. Абы дригъэджахэм къытхэтщ и ­лъагъуэм теувахэр, щIэныгъэм и лъагапIэхэм нэсахэр. Апхуэдэхэщ, къапщтэмэ, ди классым щIэсахэу, иджы егъэджакIуэ хъуахэу ШкIэжь Любэ, ШащIэ Зэружан, Дзыгъур Таисэ, Быж Светланэ сымэ, сэри сащIыгъуу. Абы къысхилъхьа хьэлхэм ящыщщ щIэм и лъыхъуакIуэу, си мурадым ерыщу сыхуэкIуэу сы­зэ­рыщытыр. Жанхужь и фIыгъэ хэлъу къызолъытэ филолог («псалъэр фIыуэ зылъагъу») IэщIагъэр зэрызэзгъэгъуэтами, тхылъ мин бжыгъэ­хэр зыщIэлъ библиотекэ къулей зэрызэзгъэпэщыфами, адыгэбзэм хуэдэу сыхуэ­шэрыуэу урысыбзэри франджыбзэри зэрысщIэми, тэрмэш лэжьыгъэм сызэ­рыхуэIэижьми. Зэгуэр, дызэхуэзауэ си хъыбархэр щыхуэсIуэтам, ар хуабжьу щыгуфIыкIат зигурэ зи щхьэрэ зэтелъ цIыху къы­зэрысхэкIам, хамэ щIыпIэхэу Бенинрэ Ганэрэ я зэхуаку дэлъ Того къэрал цIыкIум (Африкэ), Франджым, Бельгием урысыбзэмрэ литературэмрэ щезгъэджу, си щхьэм и мызакъуэу, ди къэралми хуэщхьэпэн Iуэхугъуэ куэд зэрызэфIэсхам.
 • НэхъыжьыфIу, унэтIакIуэ Iэзэу ялъытэр, псом япэрауэ, адэ-анэращ, абыхэм кIэщIу къакIэлъокIуэ гъуэгугъэлъагъуэ тхуэхъу егъэджакIуэфIыр, гъэсакIуэфIыр. Апхуэ­дэуи щIэблэ нэскIэ дызэджэ хъунур ар ­гъуэгу захуэ, пэж тедгъэувэфа ди бынхэм я закъуэкъым — апхуэдэщ ди еджакIуэфI­хэр, ди гъэсэн щыпкъэхэр. КъызэрымыкIуэ егъэджакIуэу диIа ди Жанхужь цIыкIу фIы дыдэу хищIыкIырт и IэщIагъэм, фIыуэ ­илъагъурт иригъэдж предметхэри ахэр зригъэдж ныбжьыщIэхэри. Ар дэ гурэ псэкIэ зыхыдигъэщIэфырт зи гъащIэр куэдым щапхъэ тхуэхъуа ди унэтIакIуэм.
 • Сэ сыкъапщтэмэ, анэ быдзышэм щIы­гъуу си Iэпкълъэпкъым къыхыхьа псоми хуэдэу, Жанхужь цIыкIу къызбгъэдилъхьа ущиехэри си псэр пытыху сщIыгъунущ — ­гъуэгугъэлъагъуэу, дунейгъэнэхуу.
 • СЕМЭН Iэмырхъан,
 • филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор.