ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэ

2020-02-20

  • Дунейм и къэхъугъэ нэхъыщхьэ дыдэщ бзэр. ЩIы хъурейм лъэпкъыу тетым я тхыдэр, зэрахьэ хабзэхэр, адрейхэм къа­зэрыщхьэщыкI я лъэпкъ нэщэнэхэр, гупсысэкIэмрэ псэукIэмрэ къозыгъащIэу щыIэр абыхэм я анэдэлъхубзэрщ. Анэдэлъхубзэр бзэ къудейкъым — ар лъэпкъым и гущIэм узэрынэсыфщ, и гуп­сысэхэм уазэрылъэIэсыфщ.
  • Зи анэдэлъхубзэр нэсу къэзымыгъэсэбэп лъэпкъым и къарур хуэмурэ ­щIокIуэсыкIри, ар нэгъуэщI лъэпкъхэм яхошыпсыхьыж. Аращ 1999 гъэм ЮНеСКО-м анэдэлъхубзэхэр хъумэным хуэу­нэтIа унафэ щхьэхуэ къыщIищтар.

  • Ар траухуауэ щытащ мазаем и 21-м — 1962 гъэм и апхуэдэ махуэм зи анэдэлъхубзэр зы­хъумэжыну къэува цIыху гупышхуэ Бангладешым щызэтраукIауэ щытащ. А ма-хуэр дунейпсо тхыдэм къыхэнащ къарурэ бжыгъэкIэ нэхъыбэ лъэпкъым зи гуа­ щIэр мащIэ, зи хуитыныгъэкIэ дэкъуза лъэпкъыр  зыхидзэфынкIэ  хъуну   бэ­лы­хьым и щапхъэ фIыцIэу. Апхуэдэ а­фIэ­кIа къэбгъэхъу зэрымыхъунум, сыт хуэдэ лъэпкъри и бзэм хуэсакъын зэрыхуейм я дамыгъэщ а махуэр.
  • 2000 гъэ лъандэрэ Анэдэлъхубзэм и ­дунейпсо махуэр къэрал куэдым ща­гъэлъа­пIэ, лъэпкъхэр хъума хъунымкIэ бзэ­хэм яIэ мыхьэнэшхуэм иджыри зэ псори иригъэгупсысыжу, ди анэдэлъхубзэр мы­кIуэ­ды­жын, абы зиужьын папщIэ, ди къэралымрэ дуней псомрэ щызекIуэ хабзэхэр ди тегъэщIапIэу, дэтхэнэми ди къалэн дгъэзэщIэным дыкъыхуриджэу.
  • Мы махуэхэм ди республикэм щокIуэкI Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэм теухуа зэIущIэхэр. Ахэр яхуэгъэпсащ  щIыналъэм щыпсэу дэтхэнэ лъэпкъми и анэ­дэлъхубзэм и дахагъыр, къабзагъыр, абы и зэфIэкIыр игъэлъэгъуэным, зыIурылъ лъэп­къым емылъытауэ бзэ псори мамырыгъэмрэ зыужьыныгъэмрэ хуэгъэлэжьэным.
  • ТЕМЫР  Дисанэ.