ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зыужьыныгъэм ухуэзышэ

2020-02-20

 • Анэдэлъхубзэр анэ гумащIэм хуэдэщ.
 • Анэдэлъхубзэр хущхъуэ пэлъытэщ.
 • Бзэр гурылъыр къызэраIуатэ Iэмалщ.
 • Дэтхэнэ зы лъэпкъми и тхыдэм нэхъы­фIу щыгъуазэ зэрызыхуэпщIы­фы­нур абы и анэдэлъхубзэмкIэщ.
 • Бзэр лъэпкъым и гупсысэхэр къы­зэрыщ гъуджэщ.
 • Акъыл закъуэкIэ бзэр къыпхуэгъэщIы­нукъым, ар лъэпкъпсо хъугъуэфIыгъуэщ.

 • ЦIыхум узэрыщыгугъ хъунур кърип­щIэ­фынущ ар и анэдэлъхубзэм зэ­ры­ху­щытымкIэ.
 • Уи Хэкур фIыуэ пхуэлъагъунукъым, уи анэдэлъхубзэр фIыуэ умылъагъуу.
 • Паустовский Константин
 • Зи бзэм елъэпауэр уи псэми елъэ­пэуэфынущ. Бзэмрэ псэмрэ зэтохуэ.
 • Елбэд Хьэсэн
 • Бзэр зей лъэпкъым и тхыдэщ.
 • Бзэр зыужьыныгъэм ухуэзышэ гъуэгущ.
 • Куприн Александр