ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Трамп и кIэныр къокI

2020-02-20

 • Ар етIуанэу
 • зэрыхахыжынум шэч
 • хэлъкъым
 • США-м и сенатым идакъым президентым импичмент хуищIын. Езы Трамп гушыIащ: «Иджы сэ сытетынущ игъащIэкIэ»?!
 • Импичментыр зэрыпхымыкIам иджы куэд тражыIыхь. Экономикэм и школ нэхъыщхьэм и къудамэм и унафэщI Караганов Сергей «Аргументы и факты» газетым и упщIэхэм къарита жэуапхэм ящыщ пычы­гъуэхэм щыгъуазэ фытщIыну ды­хуейт.

 • Удэлэжьэну гугъущ
 • — Трамп къызэрелам дыщыгуфIыкIын хуейуэ къэплъытэрэ?
 • — Европэми зэрыщыту КъухьэпIэми я лъэр щIокI, ауэ Трамп тетыхукIэ Америкэр экономикэкIи къарукIи нэхъ лъэщ хъунущ, и жыла­гъуэр зэкIэщIэкIауэ къанэми. Ауэ иджырей Америкэм дыщигъэбийкIэ, сэ хэти фIыкIэ сыхуэупсэ­нукъым. ЖысIэфынур сыт щы­-           гъуи США-р узыдэлэжьэну гугъу къэралу къызэрынэжыну къудейрщ. Ар­щхьэкIэ дэлэжьэн, зэтеIыгъэн, гурыIуэным дыхущIэ­къун хуейщ.
 • — Илъэс и пэкIэ уэ жыпIауэ щытащ Урысеймрэ США-мрэ я зэхущытыкIэхэм зауэм ижь къащIихуу щыщыта зэманыр уигу къагъэкIыжу. Иджы зауэр нэхъ къэблэгъа хьэмэрэ ар къэхъеи­нымкIэ щыIэ шынагъуэр нэхъ мащIэ хъуа?
 • — Дэ къыттеуэнымкIэ щыIэ шынагъуэр апхуэдизу инкъым, хэбгъэзыхьмэ, ар нэхъ мащIэ хъуащ. Псом хуэмыдэу зэман гъунэгъум дэ къарукIэ къыдэфIэкIыныр къэзы­мыгъэхъуну Iэщэ лIэужьыгъуэ­щIэхэр диIэ зэрыхъуам къыхэкIыу.
 • Ауэ, абы щыгъуэми, дунейм къыщызэпауд стратегие зэпIэзэ­рытыныгъэр. Ар щхьэусыгъуэ зыбжанэм къыхокI. Япэрауэ, Iэщэ лIэужьыгъуэщIэхэр къежьащ. Псалъэм папщIэ, дронхэр. Абыхэм атом бомбэхэри яхуэхьынущ. ЕтIуанэрауэ, нэмыс и лъэныкъуэкIи политикэм тещIыхьауи США-р щытыкIэ хьэлъэм ихуащ. Апхуэдэ щытыкIэр сыт щыгъуи шынагъуэщ, псом хуэмыдэу къэрал лъэщ дыдэр абы къихутамэ. США-р ипэжыпIэкIэ граждан зауэм хыхьащ зэкIэ, я насыпщи, щызэхэмыуэми. Еща­нэрауэ, Iэщэхэм якIэлъыплъынымкIэ зэрызэгурыIуахэр мэкъутэж. Абыхэм я фIыгъэкIэ, мащIэми, къэралхэм дзыхь гуэрхэр зэхуащIырт. ИкIэм-икIэжым, унафэщI жыжьэ­ры­плъэхэр, куэд зэпэзы­лъытыфхэр щыIэжкъым. США-м ищIэнур къыпхуэщIэнукъым, ар хабзэ гуэрми теткъым.
 • АрщхьэкIэ, дауи, гугъапIэфI къо­зыт нэщэнэхэри щыIэщ. Къапщтэмэ, ди Штаб нэхъыщхьэмрэ США-м и штабхэм я унафэщIхэм я комитетымрэ я Iэтащхьэхэм зэхуэ­зэу щIадзащ. Ауэ узыгъэгузавэхэр нэхъыбэщ.
 • — Уи тхыгъэхэм ящыщ зым къыщыхыбогъэщхьэхукI: зы къэ­ралышхуи зауэ хуейкъым, ауэ ядернэ Iэщэ къыщамыгъэсэбэп зауэхэр къэхъуа иужькIи ахэр ядернэ зэпэщIэувэныгъэм хуэкIуэжынкIэ шынагъуэщ. США-м и дзэхэри здэщыIэ Сириер ара зи гугъу пщIыр?
 • — Апхуэдэ къыщыхъункIэ хъунущ Сириеми, Украинэми, дэнэ щIыпIи. ЗэпэщIэувэнури фIэкIыпIэ имыIэу Урысеймрэ США-мрэ арауэ щыткъым. США-мрэ Китаймрэ, Индиемрэ Пакистанымрэ зэжьэхэуэнкIэ зыхуэIуа щыIэкъым. Къаугъэ мащIэми къыхэкIынкIэ мэхъу. Мамырыгъэр зэкIэ зэтезыIыгъэр нэхъ къэрал лъэщхэм ядернэ Iэщэ зэраIэрщ. АрщхьэкIэ къэкIуэнур къэплъагъуну гугъущ.
 • Иджы дэ
 • къыткIэлъырежэ
 • — 2018 гъэм ди президентым жиIащ зихуэдэ щымыIэ Iэщэ лIэужьыгъуэщIэхэр Урысейм иIэу. А псалъэхэр сыт хуэдэу къащыщыхъуа КъухьэпIэм? Гужьея, езыхэми апхуэдэ Iэщэ лъэщхэр ящIыну я мурад?
 • — Дэ, дауи, жэуап къыдатыжынущ, Iэщэ лIэужьыгъуэщIэ гуэрхэри къагупсысынущ. Ауэ илъэси 10 хуэдизкIэ ди шынагъуэншагъэр къызэдгъэпэщащ, ди къэрал кIуэцIым ­зедгъэужьынуи Iэмал дгъуэтащ. Иджы езыхэр къыткIэлъырежэ. 2020 гъэм США-м и мурадщ псори зэхэту дунейм къэралу тетым зы­хъумэжыным ахъшэу хухахынум хуэдиз езым и закъуэ зауэ Iуэхухэм тригъэкIуэдэну. Дэ къэхутэныгъэ­хэм доллар мелардхэр етхьэлIэмэ, американхэм доллар мелардищэхэр хухах. Ауэ а мелардищэхэр псым хокIуадэ. Сэ къызэрызгурыIуэмкIэ, Путин Владимир зи гугъу ищIа IэмэпсымэщIэхэм сэбэ­пыншэ ящI американхэм IэщэкIэ зызэщIэузэдэным трагъэкIуэда мелардищэхэр. Псалъэм и хьэтыркIэ, нэщанэуапIэ хъуащ абыхэм кхъухь­лъатэхэр зезыхьэ я кхъухьхэр. Аращи, инагъым къикIыркъым лъэщагъыр. Дэ дощIэ зэгуэр апхуэдэ ефIэ­кIыныгъэм Совет Союзыр зыхуишар. Дэ дунейм къэралу тетым танкыу яIам нэхърэ нэхъыбэ диIащ. ЗыхуэкIуар фолъагъу…
 • — Статистикэм къызэригъэлъагъуэмкIэ, урысейхэм я процент ­52-р я телъхьэщ шынагъуэншагъэм ехьэлIа IуэхухэмкIэ США-м епсэ­лъэным. Апхуэдэ Iэмал щыIэ?
 • — ЩыIэщ. КъекIуэкI Iуэхухэр зэры­зэфIахыфыну Iэмалхэр къыхэтлъ­хьэн хуейщ. Дымыныкъуакъуэу, ефIэкIыныгъэ зэдгъэгъуэтыным ды­щIэмыбэну. ИтIанэ, гува-щIэхами, зыгуэрхэмкIэ дызэгурыIуэфынущ.
 • «Махуэкум»  и  къыдэкIыгъуэр
 • зыгъэхьэзырар  ШАЛ  Мухьэмэдщ.