ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэныбжьэгъугъэ зэIущIэхэм щыIейкъым

2020-02-18

  • Мазаем и 4-м «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм мы гъэм и етIуа­нэ зыгъэсэгъуэр Нарт­санэ (Кисловодск) щызэхаублащ. Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым гъатхэпэм щыщIэзы­дзэжыну 2019 — 2020 гъэ­хэм я зэхьэзэхуэм и етIуа­нэ Iыхьэм зыхуэгъэ­хьэзырыным ипкъ иткIэ ди щIалэхэм зэныбжьэ­гъугъэ зэIущIэхэр абы щыдрагъэкIуэкIащ Мэ­хъэч­къалэ и «Легион Динамо»-мрэ Грознэм и «Ахмат»-м и щIалэгъуалэ гупымрэ.

  • ЯпэщIыкIэ, ма­заем и 7-м, налшыкдэсхэр ядэ­джэ­­гуащ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуа­нэ дивизионым и «Ипщэ» гупым къадыхэт «Легион Динамо»-м. «Спартак-Налшыкым» и фащэр ящыгъыу ар ирагъэжьащ Щоджэным, КIэдыкIуейм, Ольмезовым, Белоусовым, Сындыкум, Хьэшырым, Са­лахетдиновым, Дэхъум, Iэпщацэм, Машэжьым, Бацэм. Лъэныкъуэхэм Iэмал хъарзынэхэр яIа пэтми, бжыгъэр къызэIуамыхауэ загъэпсэхуну икIащ.
  • Пасэу зэрытрау­хуам те­ту, джэгум и етIуанэ Iыхьэр езыгъэжьар нэгъуэ­щI-хэрщ. Иджы «Спартак-Налшыкым» и щIыхьыр яхъу­мэрт Къар­дэным, Запалацкэм, Стригэ, Шу­махуэм, Дзэ­мыхьым, Ша­­­ваевым, Уэрэзейм, Клышэ,  Ашум, Къуэ­жьейм, ­Хъу­­тIэм. Иужь­кIэ абыхэм къахыхьащ Лъэп­щымрэ Торосянрэ.
  • Хьэлэмэтращи, нэхъ щIалэщIэхэр мы зэIущIэм нэхъыфIу щыджэ­гуащ. Джэ­гум и етIуанэ Iыхьэр ира­­гъажьэри, дакъи­къитху дэ­кIауэ арат Шаваев Магомед налшыкдэсхэр япэ щригъэщам. Зэман дэ­кIри, «­Легион Динамо»-м бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжащ.
  • ЗэIущIэм и кIэух дакъи­къэ­хэр «Спартак-Налшы­кым» и ебгъэрыкIуэ­ныгъэ лъэщхэмкIэ екIуэкIащ. ­Апхуэдэхэм ящыщ зым ди гъуащхьауэр мэхъэчкъалэдэсхэм я гъуэм пэ­мыжыжьэу ираудащ. Пе­наль­ти! Ар Iэзэу игъэ­зэ­щIащ Ашу Мурад.
  • Джэгур икIэм нэблэгъэпат, зэIущIэм къыз­эры­хы­хьэрэ куэд мыщIа Лъэпщ Темырлан кIэух бжыгъэр 3:1-м щынигъэсам.
  • Махуищ дэкIри, «Спартак-Налшыкым» хьэрхуэрэгъу къыхуэхъуащ Урысейм футболымкIэ и премьер-лигэм щыджэгу Грознэ и «Ахмат»-м и щIалэгъуалэ гупыр. КIэбышэ Заур зи унафэщI тренерхэм абыи и IыхьитIым ­щагъэджэгуар гуп зырызщ. ТегъэщIапIэ ящI нэхъ лъэщыIуэу ябж­хэм ­хухаха зэманыр ирагъэхьащ, 27-нэ дакъикъэм метр пщыкIузым и деж щыту топ къыдрагъэгъэкI-ри. Нэхъ щIалэIуэхэм Iуэ- хур иужькIэ ягъэзэкIуэжащ. Ар­гуэру къыхэжаныкIар гъуащ­хьауэ ныбжьыщIэ Лъэпщ Темырланщ. Зи чэзу топыр абы 78-нэ дакъикъэм грознэдэсхэм яхудигъэкIащ.
  • Нартсанэ зэрыщыIэну етIуанэ зыгъэсэгъуэм къриу­быдэу «Спартак-Налшыкым» иджыри зэныбжьэгъугъэ зэIущIитI иригъэкIуэкIыну и мурадщ.
  • Жыласэ Заурбэч.