ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Мэртэзей» жыг хадэ

2019-11-09

  • Иджыблагъэ Тэрч къалэм къы­щызэIуахащ «Мэртэзей» жыг хадэ зыгъэпсэхупIэр.

  • А Iуэхум хэтащ КъБР-м и Прави­тельствэм и унафэщI Мусуков Алий, Тэрч щIыналъэм и администрацэм и унафэщI Дадэ МуIэед, щIыналъэм ис нэхъыжьхэм я Советым и тхьэмадэ Хьэжу Анатолэ сымэ, нэгъуэщIхэри.
  • ХьэщIэхэр фIэхъус псалъэкIэ къригъэблэгъа нэужь, Дадэ МуIэед жи­Iащ 2017 гъэ лъандэрэ яухуэ зыгъэ­псэхупIэр зэрызэфIагъэхьар. Дадэм къыхигъэщащ КъБР-м и унафэщIхэм я фIыщIэкIэ щIыналъэр федеральнэ программэ зыбжанэмрэ лъэпкъ ­проектхэмрэ зэрыхагъэхьар. Абы фIыщIэ яхуищIащ паркыр зыухуа «СК-Строй» IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм. Лэжьыгъэр зыхуей хуэзэу зэрызэфIахам папщIэ абыхэм иратащ щIыналъэ администрацэм къыбгъэдэкI щIыхь тхылъхэр.

  • Мусуков Алий Тэрч щIыналъэм щыпсэухэм ехъуэхъуащ, узыншагъэ, дэрэжэгъуэ щымыщIэну, жыг хадэр цIыху кIуапIэ хъуну.  Правительствэм и УнафэщIым я цIэ къриIуащ илъэс куэд ипэкIэ мы къалэм и паркым и ­лъабжьэр зыгъэтIылъахэм. Абы къыхигъэщащ мы зэманым щIыналъэм унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ зыужьыныгъэ зэригъуэтым ущымыгуфIыкIынкIэ Iэмал зэримыIэр.
  • «СК-Строй» ухуакIуэ IуэхущIапIэм и унафэщI Быж Суфьян зэрыжиIамкIэ, 2019 гъэм зыгъэпсэхупIэ хадэм ехьэлIа лэжьыгъэм и ещанэ (иужьрей) Iыхьэр гъэзэщIэным яужь ихьэри, ­къарууэ яIэр ирахьэлIащ: метр зэб­гъу­зэнатIэ 280-м ­асфальт тралъхьащ, плиткэ екIухэр метр зэбгъузэнатIэ 580-м иралъхьащ, гъуэгубгъухэм уэздыгъэ щагъэуващ. Абы къищы­нэмыщIауэ, паркым жыгыщIэ цIыкIу­хэр хагъэтIысхьащ, итахэр яухъуэн­щIащ. Псори зэхэту зыгъэпсэхупIэ паркым гектарищым нэблагъэ хуха­хащ.
  • Къалэхэр зэIузэпэщ щIыным теу­хуа къэрал программэм и фIыгъэкIэ джылахъстэнейхэм хуаухуа зыгъэпсэхупIэ хадэм и фIэщыгъэр езы къалэдэсхэм я деж щрагъэкIуэкIа щIэупщIэмкIэ къыхахащ.
  • «Мэртэзей» жыг хадэр къызэрызэ­Iуахым иращIэкIа гуфIэгъуэм  щIыналъэм и уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ гупхэр хэтащ.
  • Инэрокъуэ  Данэ.