ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Шынагъуэншэ  къалэ»

2019-10-19

  • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ УФ-м и Лъэпкъ гвардием илъэс къэс къызэригъэпэщ фестивалым и щIыналъэ Iыхьэр. Абы кърихьэлIат республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм, курыт школхэм, ХьэтIохъущыкъуей къуажэ дэт кадет школым я гъэсэнхэр, «Урысейпсо цIыхубэ фронтым» и лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

  • Фестивалыр къызэIуихащ Урысей гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и полковник ХьэщIэмыз Заурбэч.
  • — Согугъэ Лъэпкъ гвардием и дзэм теухуауэ щIэщыгъуэ куэд нобэрей зэIущIэм къыщыфщIэну. Языныкъуэхэми IэщIагъэ къыхэхынымкIэ  фестивалыр дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуну къысщохъу, — жиIащ абы хьэщIэхэм защыхуигъазэм.
  • Фестивалым хэтахэм зыщагъэгъуэзащ кинологхэм, саперхэм, кхъухьлъатэзехуэ хуэмыныкъуэ кхъухьлъатэхэм я лэжьыгъэм, дзэр зэрызэщIэузэда  я Iэщэ-фащэм. Урысей гвардием и лэжьакIуэхэр тепсэлъыхьащ управленэм къепха еджапIэ нэхъыщхьэхэм узэрыщIэхуэну Iэмалхэм, езыхэм я пщэ къыдэхуэ къалэнхэм, нэгъуэщIхэми.
  • СОБР-м и «Iуащхьэмахуэ» медицинэ къудамэм и лэжьакIуэхэм хьэщIэхэм ирагъэлъэгъуащ «дэIэпыкъуэгъу псынщIэм»  зи къупщхьэ къутам, уIэгъэ хъуахэм хуащIэфыр. 
  • КъищынэмыщIауэ, фестивалым щекIуэкIащ Росгвардием игъэзащIэ  лэжьыгъэм теухуа сурэт гъэлъэгъуэныгъэ.
  • Махуэр игъэдэхащ Звёзднэ жылэм щыIэ дзэ частым и оркестрымрэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт кадет школым и гъэсэнхэмрэ ягъэхьэзыра концертым.
  • Фырэ  Анфисэ.