ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэздэгу адыгэхэм я деж

2019-10-01

 • КъБР-м Граждан, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ Мэздэгу Адыгэ Хасэмрэ илъэс къэс къызэрагъэпэщ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэ напэкIуэцIхэр» щIыналъэ фестивалыр иджыблагъэ Ставрополь крайм и Курской щIыналъэм хыхьэ Русское-2 къуажэм щызэхашащ.

 • ФокIадэм и 27-м къагъэщIэрэщIэжу ятыжа ЩэнхабзэмкIэ унэм и бжэр хузэIуихат мэздэгу адыгэхэмрэ ахэр зыхэс лъэпкъхэмрэ. Пщэдджыжьым щегъэжьауэ ЩэнхабзэмкIэ унэм щекIуэкIащ IэпщIэлъапщIэхэм ныбжьыщIэхэр лъэпкъ IэщIагъэхэм щыхуагъасэ дерсхэр.
 • ШэджагъуэхуэкIуэу щIидзащ Ставрополь крайм и цIыхухэр дэрэжэгъуэ инкIэ зыпежьа концертым. Абы кърихьэлIащ Русское-2 жылэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым и депутат Егиазаров Александр, КъБР-м граждан, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым       и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Мэздэгу Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Дербит (Мудар) Валерэ сымэ, нэгъуэщIхэри.
 • Къызэхуэсахэм концертым щIидзэн и пэ къихуэу захуигъэзащ Егиазаров Александр.
 • — Хуабжьу ди гуапэщ зи чэзу зэIущIэм зэкъуэшхэр гуапэу дызэрызэришэлIар, — жиIащ абы. — Мыпхуэдэ зэхуэсхэм Iэмал къыдат Къэбэрдей-Балъкъэрым ис адыгэхэм я щэнхабзэм, щыIэкIэ-псэукIэм зыщыдгъэгъуэзэну, Ставрополь крайм исхэм я дуней тетыкIэм езыхэми нэIуасэ зыхуащIыну. Сэ сызэреплъымкIэ, фэдгъэлъагъуни диIэщ, щапхъэ зытетхыни къытхуэфшащ. Абы къыхэкIыу, фестивалым къалэнышхуэ егъэзащIэ лъэпкъ щэнхабзэхэр нэгъуэщIхэм егъэцIыхунымкIэ, лъэпкъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэнымкIэ.
 • АдэкIэ утыкум кърагъэблэгъа министр КIурашын Анзор къуажэдэсхэм ехъуэхъуащ ЩэнхабзэмкIэ унэм и бжэр щIэрыщIэу къызэрызэIуихыжамкIэ икIи фестивалыр, гъэ къэси хуэдэу, сэбэпынагъ пылъу зэрекIуэкIынур жиIащ. Министрыр IэнэщIу кIуатэкъым фестивалым. Абы КъБР-м Граждан, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм къыбгъэдэкI ЩIыхь тхылъхэр яритащ Сагъындакъ Олег, ТIэрэщ Артур, ХьэбытIэ Вячеслав сымэ, фестивалыр къызэгъэпэщыным, егъэкIуэкIыным жыджэру зэрыхэлэжьыхьам, лъэпкъ зэныбжьэгъугъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ егъэфIэкIуэным зэрыхэлIыфIыхьым папщIэ. Апхуэдэуи министерствэм илъэс къэс Налшык къыщызэригъэпэщ дунейпсо сабий зыгъэпсэхупIэм 2019 гъэм щыIа Шэкэм Владленэрэ Ляпин Георгийрэ ЩIыхь тхылъхэр хуагъэфэщащ, жыджэру зыкъызэрагъэлъэгъуам папщIэ. Министрым ЩэнхабзэмкIэ унэм саугъэт хуищIащ икIи Iуэху дахэ куэд дяпэкIэ щекIуэкIыну ехъуэхъуащ уардэунэм и унафэщIхэм.
 • Мэздэгу адыгэхэм илъэс 30-м нэблэгъауэ зэракIэлъыкIуэр, я адэжь щIэинхэр яхъумэу хэгъэгуитIым зэрыщыпсэур, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Осетие Ищхъэрэ — Аланием, Ставрополь крайм я зэхуаку щэнхабзэ, лъэпкъ зэпыщIэныгъэхэр, зэныбжьэгъугъэ дэлъынымкIэ Мэздэгу Адыгэ Хасэм лэжьыгъэшхуэ зэрыригъэкIуэкIыр къыхигъэщащ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд. Абы мэздэгу адыгэхэм тыгъэ яхуищIащ «Черкесика» серием хэту езым къыдигъэкIа тхылъхэмрэ «Адыгэ псалъэ» газетым и къыдэкIыгъуэ нэхъ гъэщIэгъуэнхэмрэ.
 • Дербит Валерэ жиIащ Ставропольем и щIыгужьым апхуэдэ адыгэ Iуэху дахэ зэрыщекIуэкIыр и гуапэ зэрыхъур, Мэздэгу дыгъэгъазэм и 1-м щегъэжьауэ къалэм дэт школхэм я зым адыгэбзэ зэрыщаджынур ехъулIэныгъэ ину къызэрилъытэр, щIэблэр къызыхэкIар ящIэжу, я бзэр ящымыгъупщэу, я хабзэхэр я Iэпэгъуу къэгъэхъуным я къару псори зэрырахьэлIэр. Фестивалыр ирагъэкIуэкIащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ КIэхумахуэ ФатIимэрэ Къуэжей Темыркъанрэ. ГуфIэгъуэ пшыхьыр ягъэдэхащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артистхэу Къуэныкъуейхэ Алимрэ Иринэрэ, Шал Хъусен, уэрэджыIакIуэхэу Хьэкъул Оксанэрэ Дэгу Каринэрэ, «Горянка» (Русское-2 къу.), «Адыги» (Иналхьэблэ) къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм, «Мэздэгу адыгэхэр» уэрэджыIакIуэ гупым. ГуфIэгъуэ пшыхьым и гуIэфIтещIэж хъуат ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым игъэлъэгъуа «А при чём тут Хьэпап?!» комедиер.
 • НэщIэпыджэ  Замирэ.
 • СурэтхэрКъарей  Элинэтрихащ.
 • Налшык–Мэздэгу