ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-06-12

Урысей Къэралыгъуэм и мыхъурышхуэр, Къэбэрдеймрэ Черкасскэпщыхэмрэ я гербхэри хэту. 1698 гъэ.