ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жэрдэм къыхэзылъхьар

2019-06-12

  • КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым гуфIэгъуэ зэIущIэ иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ КIурашын Заремэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ар теухуауэ щытащ Урысей хьэрычэтыщIэ IэнатIэм и тхыдэмкIэ екIуэкIа къэралпсо олимпиадэм щытекIуахэр гъэпэжэным.

  • Ди республикэм и курыт школхэм я еджакIуэ нэхъыжьхэмрэ университетым и студентхэмрэ жыджэру зыхэта олимпиадэр егъэкIуэкIынымкIэ жэрдэм къыхэзылъхьар «Iуэху щащIэ Урысей» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ Урысей тхыдэ зэгухьэныгъэмрэщ. Псори зэхэту зэпеуэм я зэфIэкIхэр щагъэлъэгъуащ цIыхуи 120-м щIигъум. Абыхэм ящыщу нэхъ къыхэжаныкIахэм гуфIэгъуэ зэхуэсым щратащ щIыхь тхылъхэмрэ сертификатхэмрэ. Абыхэм щIыгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и хьэрычэтыщIэхэм къабгъэдэкI ахъшэ саугъэтхэри.
  • КъБР-м ЗыужьыныгъэмкIэ и центрым и унафэщI Мусей Ларисэ олимпиадэм щытекIуахэм ящыщу ныбжьыщIи 8-м яритащ шахмат джэгунымрэ каллиграфиемрэ пщIэншэу зэрыхуагъэсэным щыхьэт техъуэ сертификат. БзэхэмкIэ клубым и унафэщI Елгъэр Ланэ, Сабийхэм я творческэ зэфIэкIым зыщрагъэужь центрым и пашэ Овдиенкэ Юлие сыми къабгъэдэкI тыгъэ гуапэхэр ялъысащ олимпиадэм къыхэжаныкIа ныбжьыщIэ зыбжанэм. КъищынэмыщIауэ, ахэр ирагъэблэгъащ Овдиенкэ Юлие къызэригъэпэща арт-пшыхь цIыкIум. «Cook & Talk» пщэфIапIэ мастерскойм и унафэщI Юсубов Амир зэпеуэм щытекIуа Тэнащ Тинэ иритащ зи пашэ IуэхущIапIэм щекIуэкIыну мастер-классым хэтыну зэрыригъэблагъэм щыхьэт техъуэ тхылъ.
  • Олимпиадэр къызэзыгъэпэщахэм къабгъэдэкI фIыщIэ тхылъхэр хуагъэфэщащ КъБКъМУ-м и ректор Апажэ Аслъэн, университетым и егъэджакIуэхэу Трамэ Азизэ, Тагузлоев Аслъэн, Зумакуловэ ФатIимэт, Ло Анзор сымэ.
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.