ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-06-12

 • Мэкъуауэгъуэм и 12, бэрэжьей
 • Сабийхэр ягъэлажьэу мыдэным и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1990 гъэм РСФСР-м и цIыхубэ депутатхэм я I съездым къыщащтащ Урысей Федерацэм и Къэрал суверенитетым и Декларацэр. 1994 гъэм УФ-м и Президент Ельцин Борис унафэ къыдигъэкIащ а махуэм къэрал мыхьэнэ етыным теухуауэ.

 • Бразилием щагъэлъапIэ зэгуэкIуахэм я махуэр
 • Финляндием и къалащхьэ Хельсинки и махуэщ
 • 1667 гъэм Франджым и пащтыхьым и дохутыр Дени Жан-Батист дунейм щыяпэу цIыхум лъы хикIащ.
 • 1901 гъэм Кубэм и конституцэщIэр къащтащ. Абы ипкъ иткIэ США-м а къэралым теухуа хуитыныгъэшхуэхэр иIэ хъуат, Кубэр и бжьым щIигъэува пэлъытэт. 1925 гъэм а конституцэм къару имыIэжу къалъытауэ щытащ.
 • 1920 гъэм Панамэ псыдэжыпIэр къызэIуахауэ щытащ. А махуэм щегъэжьауэщ абы лэжьэн щыщIидзар, япэ кхъухьыр абы 1914 гъэм дэкIауэ щытами.
 • 1921 гъэм Петроград и Къэрал филармониер щылэжьэну унэр къызэIуахащ.
 • 1926 гъэм Бразилиер Лъэпкъхэм я Лигэ зэгухьэныгъэм къыхэкIыжауэ щытащ, абы Германиер зэрыхагъэхьамкIэ мыарэзыуэ.
 • 1955 гъэм Якутием налмэс гъэтIылъыгъэ куэд зыщIэлъ щIыпIэ къыщагъуэтащ.
 • 1990 гъэм Урысей Федерацэм и цIыхубэ депутатхэм я I съездым РСФСР-м и къэрал суверенитетым теухуа декларацэр къищтащ.
 • 1991 гъэм Ельцин Борис РСФСР-м и япэ Президенту хахащ.
 • 1991 гъэм Ленинград референдум щрагъэкIуэкIащ я къалэм и цIэм теухуауэ. Абы щыпсэухэм я нэхъыбапIэм Iэ яIэтауэ щытащ я къалэм и япэрей цIэр — Санкт-Петербург — фIэщыжыным теухуауэ.
 • 1992 гъэм Урысей Федерацэм и Гъунапкъэхъумэ дзэхэр къызэрагъэпэщащ.
 • 2000 гъэм Шэшэн Республикэм и администрацэм и унафэщIу ягъэуващ Кадыров Ахъмэт.
 • 1942 гъэм Зеикъуэ къуажэм (КъБАССР) къагъэIэпхъуат Ленинград хамэ къэралыбзэхэр щаджу дэт пединститутыр.
 • 1945 гъэм Калинин М. И. Кремлым Маршал Жуков Г. К. щритащ Совет Союзым и ЛIыхъужьым и ещанэ Дыщэ Вагъуэр.
 • 1990 гъэм «Печатымрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ ятеухуауэ» Законыр СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм къищтащ. Абы цензурэр игъэкIуэдыжащ.
 • 2014 гъэм Сан-Паулу (Бразилие) къыщызэIуащ дунейм футболымкIэ и 20-нэ чемпионатыр. Ар мэкъуауэгъуэм и 12 — бадзэуэгъуэм и 13-хэм екIуэкIащ. Германием и командэ къыхэхарщ чемпион хъуауэ щытар.
 • 2015 гъэм Азербайджаным и къалащхьэ Баку къыщызэIуахащ япэ Европей джэгухэр.
 • Совет балеринэ цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Семёновэ Маринэ къызэралъхурэ илъэси 111-рэ ирокъу.
 • США-м и 41-нэ президент Буш Джордж къызэралъхурэ илъэс 95-рэ ирокъу.
 • Драматург, АР-м и цIыхубэ артист, УФ-ми КъБР-ми щIыхь зиIэ я артист, Адыгэ Республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат Мурат Чапай къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 27 — 29-рэ, жэщым градус 19 — 20 щыхъунущ.
 • Мэкъуауэгъуэм и 13, махуэку
 • 1860 гъэм Урысейм и Къэрал банкыр къызэрагъэпэщащ.
 • 1892 гъэм Урысей империем щыяпэу Киев щаутIыпщащ электрокъарукIэ лажьэ трамвайр.
 • 1934 гъэм Воронеж, Калугэ областхэр къызэрагъэпэщащ
 • 1936 гъэм Къэбэрдей лъэпкъ драмэ театрыр къызэIуахащ.
 • 1961 гъэм Калугэ къалэм дунейм щыяпэу ухуэн щыщIадзащ космонавтикэм и музейр. Абы и лъабжьэм и япэ мывэр хилъхьащ Гагарин Юрий.
 • Югославием щыщ актёр цIэрыIуэ, режиссёр Митич Гойкэ и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, КъШКъУ-м и профессор Даур Борис и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • Искусствоведенэм и доктор, профессор, ЩIДАА-мрэ Тыркумэн Республикэм щIэныгъэхэмкIэ и академиемрэ я академик, Тыркумэн консерваторэм и прорек-тор Абыкъу ФатIимэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Шэрджэс еджагъэшхуэ, ветеринар щIэныгъэхэм я доктор, профессор Аргун МуIэед и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • Урысей актёр, УФ-м и цIыхубэ артист Маковецкий Сергей и ныбжьыр илъэс 61-рэ ирокъу.
 • Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, АКъУ-м и профессор ХъуакIуэ Заурбэч и ныбжьыр илъэс 49-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 26 — 27-рэ, жэщым градус 18 — 19 щыхъунущ.
 • Мэкъуауэгъуэм и 14, мэрем
 • Лъы зытым и дунейпсо махуэщ
 • УФ-м Iэпхъуэшапхъуэхэм я Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ и къулыкъущIапIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • США-м щагъэлъапIэ я къэрал ныпым и махуэр. Ар 1916 гъэм ягъэуващ.
 • 1775 гъэм США-м и дзэр къызэрагъэпэщащ.
 • 1834 гъэм Америкэм щатащ пшахъуашхэр къызэрыщагупсысам теухуа тхылъ.
 • 1859 гъэм Шэшэныр Урысей империем хыхьащ.
 • 1891 гъэм Сыбыр гъущI гъуэгушхуэр ухуэн щIа-дзащ.
 • 1897 гъэм Урысей император Николай ЕтIуанэм унафэ къыдигъэкIащ фабрикэхэм, заводхэм, нэгъуэщI IуэхущIапIэхэм тхьэмахуэ махуэр мылэжьэгъуэ махуэу щыгъэувыным теухуауэ.
 • 1898 гъэм Урысейм щыяпэу лэжьэгъуэ махуэм и кIыхьагъын хуейм теухуа унафэ къыщащтащ. Абы ипкъ иткIэ, цIыхур зы жэщ-махуэм зэрылажьэр сыхьэт 11,5-м щIигъун хуейтэкъым.
 • 1905 гъэм «Князь Потёмкин Таврический» урысей кхъухьым цIыхухэр къыщызэрыIэтащ.
 • 1936 гъэм КъБАССР-м гъуазджэхэмкIэ и управленэр къызэрагъэпэщащ.
 • 1940 гъэм Франджы командующэ нэхъыщхьэ Вейган Максим и унафэкIэ, зауэ хэмыту, Париж къалэр нэмыцэ фашистыдзэм иратащ.
 • 1941 гъэм Латвием, Литвам, Эстонием щыпсэу куэд дыдэ яубыдурэ я щIыналъэхэм залымыгъэкIэ кърашащ. А махуэм а къэралхэм ягу къыщагъэкIыж Прибалтикэм и цIыхубэм политикэ залымыгъэ щыкIэлъызэрахьа а зэманым хэкIуэдахэр.
 • 1995 гъэм Басаев Шамиль зи пашэ, щIэпхъаджащIи 195-рэ хъу гупым Будённовск сымаджэщым цIыху 1600-м щIигъу гъэру щIаубыдауэ щытащ.
 • США-м и президент, мелардырыбжэ Трамп Дональд и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • Урысей кинорежиссёр, УФ-м и цIыхубэ артист Сокуров Александр и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • Адыгей усакIуэ, драматург, егъэджакIуэ ЛIыхэс Мухьдин и ныбжьыр илъэс 64-рэ ирокъу.
 • Киноактрисэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Сафоновэ Еленэ и ныбжьыр илъэс 63-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, журналист Хьэщыкъуей Олег и ныбжьыр илъэс 55-рэ ирокъу.
 • Нэмыцэ теннисисткэ цIэрыIуэ, Олимп джэгухэм дыщэ, дыжьын, жэз медалхэр къыщызыхьа, нэгъуэщI дунейпсо зэпеуэ куэдым щытекIуа Граф Штеффи и ныбжьыр илъэс 50 ирокъу.
 • УсакIуэ, «Нур» журналым и редактор нэхъыщхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Аброкъуэ Беллэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 25 — 27-рэ, жэщым градус 16 — 17 щыхъунущ.