ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Министрым пщэрылъыр егъэзащIэ

2019-06-04

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм накъыгъэм и 29-м щагъэлъэпIащ IуэхущIапIэм КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм щIыгъуу къызэригъэпэща «Комсомолыр илъэси 100 зэрырикъум теухуа очерк нэхъыфI», «2018 гъэм и журналист лэжьыгъэ нэхъыфI», республикэ зэпеуэхэм щытекIуахэмрэ абы хэтахэмрэ.

 • КъБР-мщэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин и псалъэм къыхигъэщащ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм цIыхубэм я деж и чэзум нахьэс псалъэм мыхьэнэ ин зэриIэр. Къумахуэ Мухьэдинрэ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Шаваевэ Разиятрэ зэпеуэхэм пашэ щыхъуа, абы зи зэфIэкI щеплъыжа журналистхэм хуагъэфэща дипломхэр, щIыхь тхылъхэр, саугъэтхэр иратыжащ икIи абыхэм зыхуагъэзащ я IэщIагъэм жэуаплыныгъэ пылъу дяпэкIи бгъэдыхьэну, ехъулIэныгъэхэр щызыIэрагъэхьэну, журналистикэм и пщIэр ямыгъэкIуэдыну.
 • «Комсомолыр илъэси 100 зэрырикъум теухуа очерк нэхъыфI» зэпеуэр къызэрагъэпэщащ а махуэшхуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэм ирихьэлIэу. Зэхьэзэхуэм и «Печать хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм я очерк нэхъыфI» унэтIыныгъэм япэ увыпIэр къыщихьащ «Кабардино-Балкарская правда» газетым и корреспондент Васинэ Вероникэ. ЕтIуанэ хъуащ КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм тхыдэмкIэ и музейм и унафэщI, МВД-м и ветеран Черновэ Алёнэ. Ещанэ увыпIэр лъагъэсащ «Черекские вести» газетым и лэжьакIуэ Ольмезов Къубэдий.
 • «2018 гъэм и журналист лэжьыгъэ нэхъыфI» зэпеуэр къызэрагъэпэщащ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэ нэхъыфIхэр ягъэпэжэн папщIэ. Зэхьэзэхуэр унэтIыныгъэ зыбжанэу зэщхьэщыхауэ щытащ. Апхуэдэхэщ «Печать тхыгъэ нэхъыфI», «Интернет тхыгъэ нэхъыфI», «Телепрограммэ нэхъыфI», «Радиопрограмэ нэхъыфI».
 • «Печать тхыгъэ нэхъыфI» унэтIыныгъэм пашэ щыхъуахэу «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент ТекIужь Заретэ, «Минги Тау» журналым и редактор Бейтуганов Исмэхьил, «Горянка» газетым и корреспондент Битокъу Маринэ сымэ дипломхэр хуагъэфэщащ. Республикэм и щIыналъэхэм къыщыдэкI газетхэм ящыщхэу зэхьэзэхуэм щытекIуащ «Баксанский вестник» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ Ныр Iэуес, «Майские новости» газетым и редактор Московский Виктор, «Лескенская газета» газетым и редактор нэхъыщхьэ ГуIэтыжЗалинэ сы- мэ.
 • «Интернет тхыгъэ нэхъыфI» унэтIыныгъэм щытекIуащ «Советская молодёжь» газетым и редакцэм щиIэ Инстаграм напэкIуэцIым и унафэщI, редактор Печоновэ Наталие.
 • «Телепрограммэ нэхъыфI» Iыхьэм щагъэлъэпIащ «Къэбэрдей-Балъкъэр» телеканалым и лэжьакIуэхэу Бжьахъуэ Лёлэ, Шыбзыхъуэ Астемыр, Ахкубеков Аслъэн сымэ.
 • «Радиопрограмэ нэхъыфI» унэтIыныгъэм къыщыхэжаныкIахэм ящыщу зи цIэ ираIуахэм ящыщщ «Къэбэрдей-Балъкъэр» радиом и лэжьакIуэхэу МахуэлI Хъаджэтрэ Ахматовэ Сафарьятрэ, ВГТРК-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм и корреспондент Беслъэней Еленэ сымэ.
 • Къумахуэ Мухьэдин зэхыхьэм щигъэзэщIащ Москва Лъэпкъ политикэмрэ щIыналъэхэм я зэпыщIэныгъэхэмкIэ и департаментым и унафэщI Сучков Виталий пщэрылъ къыщищIа къалэн гуапэр. Министрым абы къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналиститIым яритыжащ, щIыналъэхэм щыпсэу лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэр сурэтыщI гъуазджэм зегъэужьыным ехьэлIауэ зэрызэдэлажьэм теухуа хъыбархэмкIэ зэрызэхъуажэр нэхъри зэрагъэбыдэм, лъэпкъхэм я щэнхабзэ щIэинхэр хъумэным, ахэр гъэбэгъуэным хуэунэтIа лэжьыгъэ щхьэпэхэр зэрызэфIахым, гъэ къэс ирагъэкIуэкI «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ» дунейпсо сабий фестиваль-зэпеуэр къызэгъэпэщыным жыджэру зэрыхэтым папщIэ. ФIыщIэ тхылъхэр хуагъэфэщащ «Кабардино-Балкарская правда» газетым и къудамэм и редактор Богачёвэ Иринэрэ «Адыгэ псалъэ» газетым и журналист, КъШР-м щIыхь зиIэ и журналист Уэрдокъуэ Женярэ.
 • Апхуэдэу зэхыхьэ гуапэм щагъэпэжащ зэпеуэм и унэтIыныгъэхэм зи зэфIэкI щеплъыжа ди лэжьэгъухэри.
 • БЖЬЫХЬЭЛI Розэ.
 •  Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.