ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Куэд  щIауэ  дызыщIэхъуэпсщ

2019-05-23

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 18-м. ЦIыху 200 еплъащ.

 • Судья нэхъыщхьэр: Къуэшыкъуэ (Белореченск).
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн, КIэдыкIуей, Мэкъуауэ, Ольмезов, Тебэрды, Салахетдинов (Iэпщацэ, 55), Хьэшыр, Михайлов (Дэхъу, 63), Гуэнгъэпщ (Апажэ, 73), Машэжь, Ашу (Iэщын, 76).
 • «Динамо-Ставрополь»: Старцев, Магомедов, Халиуллин, Муратов (Гогитэ, 46), Глушков, Чернышов, Зюзин, Крутов (Колесников, 86), Назимов (Люфт, 46), Ридель (Бабенкэ, 60), КIурашын (Абдокъуэ, 78).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Крутовымрэ Глушковымрэ.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым мыгъэрей гъатхэм зэрыщыщIадзэжрэ «Динамо-Ставрополь»-м къыпхуэмыцIыхужыну зихъуэжащ. Нэгъабэрей джэгугъуэ пщыкIублым щэ фIэкIа щытемыкIуауэ иужь дыдэ увыпIэхэм ящыщ зым къыщыхутамэ, мы гъэм иригъэкIуэкIа зэIущIийм очкоуэ хуэдитIкIэ нэхъыбэ къахьауэ турнир таблицэм къыщыдэкIуэтеижат. Ставропольдэсхэм иужьу хагъэщIахэм ящыщт мы зэхьэзэхуэм къриубыдэу зыри иджыри къэс зыпэмылъэща Краснодар и «Урожай»-р. Апхуэдэ хьэрхуэрэгъу лъэщ иIащ щэбэт кIуам «Спартак-Налшыкым». АрщхьэкIэ ди щIалэхэри иужь джэгугъуэхэм щыхуэмыхуакъым икIи я очко бжыгъэм хагъахъуэ зэпытщ. ГурыIуэгъуэт зэIущIэ хьэлэмэт къызэрытпэплъэр. Псом хуэмыдэу къэплъытэмэ, япэ къекIуэкIыгъуэм Ставрополь щыIэу ди командэр къызэрыхагъэщIар, метр пщыкIузым и деж щыту къыхудагъэкIа топхэм я зэранкIэ.
 • Щэбэт кIуам зэхэта зэIущIэм и щIэдзэкIэр гуащIэт. Еянэ дакъикъэр екIуэкIыу арат Хьэшыр Алан хьэщIэхэм я гъуащхьэхъумэхэр зэхэзехуэн щищIам. Абы кIэщIу къыкIэлъыкъуэу Машэжь Ратмир зэуа топыр сантиметр бжыгъэкIэщ гъуэм зэрыхуэмызар. АдэкIэ Ашу Мурад ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщхэм къыпищащ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, а Iэмал гъуэзэджэ къомым «Спартак-Налшыкым» и фейдэ къыхэкIакъым. Джэгугъуэ блэкIам къыхахуауэ, мыр блэзыгъэкI гупым я гъуащхьауэ нэхъыфI Мэшыкъуэ Ислъам къазэрыхуэтыр нэрылъагъут.
 • ХьэщIэхэм зыкъыщызыкъуахыфар зэIущIэм и япэ Iыхьэр и кIэм нэблэгъэпауэщ. «Динамо-Ставрополь»-м и гъуащхьауэ КIурашын Азэмэт ерыщу къыщебгъэрыкIуэм, ди гъуащхьэхъумэ Ольмезов Артур къэдзыхащ, арщхьэкIэ абы и щыуагъэр Щоджэн Борис игъэзэкIуэжащ.
 • Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIи щытыкIэм зэрызихъуэжа щыIэкъым. Бжыгъэр къызэIуахыфынут Михайлов Константин, Гуэнгъэпщ Албэч, Апажэ Чэрим, Iэпщацэ Марат сымэ. АрщхьэкIэ Iуэхум къикIа щыIэкъым. Абы игъэгушхуа хьэщIэхэм очкоищ Налшык ирашыным зымащIэщ иIэжар. Джэгум къыхагъэхьагъащIэ Бабенкэ Сергей зы дакъикъэм къриубыдэу тIэунейрэ топыр къытхудигъэкIыфыну щытащ. Насып диIэти, ар зымащIэкIэ гъуэм хуэзакъым.
 • Апхуэдэ щIыкIэкIэ, бжыгъэр къызэIуамыхауэ, джэгур иухащ. Хьэлэмэтращи, абы и кIэухым ди командэм хэту губгъуэм къыщыхутащ адыгэ щIалипщI зэуэ (къищынэмыщIауэ, тIу яхъуэжат). Ар узэрыгушхуэн Iуэхугъуэщ икIи куэд щIауэ дызыщIэхъуэпсщ — ахэращ «Спартак-Налшыкым» и къэкIуэну дахэр.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым псалъэмакъышхуэ къыщыхъеящ. Зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызыIыгъ «Чайка»-м мыбы ипэ къихуэ джэгугъуэм Песчанокопскэ къуажэм 3:1-уэ щыхигъэщIащ (0:1-уэ фIахьу иригъэжьа пэтми) Новороссийск къикIа «Черноморец»-р. АрщхьэкIэ апхуэдэу къэхъун папщIэ, хэгъэрейхэм хьэщIэхэм ахъшэшхуэ иратауэ хуагъэфащэ икIи Iуэхур зэхагъэкIыну хабзэхъумэ IэнатIэхэм я пщэ иралъхьащ. Абы кърикIуэм куэдкIэ елъытащ зэпеуэм щытекIуауэ къалъытэнур хэтми.
 • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ иужьу зэхэта зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм: «Черноморец» (Новороссийск) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 2:0, «Волгарь» (Астрахань) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 3:0, «Краснодар-3» (Краснодар) — «Легион-Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 1:2, «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — СКА (Дон Iус Ростов) — 2:1, «Ангушт» (Нэзрэн) — «Чайка» (Песчанокопское) — 0:5, «Урожай» (Краснодар) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — 5:2.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр накъыгъэм и 24-м щекIуэкIынущ. А махуэм «Спартак-Налшыкыр» Псыхуабэ къалэм щыIущIэнущ абы и «Мэшыкъуэ-КМВ»-м.
 • Жыласэ Заурбэч.