ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ДгъэлъэпIэнущ  фи  цIэр

2019-05-21

 • Бемырзэ Мухьэдин
 • Ди шыпхъухэ, дядэ-анэхэ, ди къуэшхэ,
 • ЩIы фIыцIэр жэнэт пщIащэ зыхуэхъун,
 • Насыпыр лъэпкъ къабзагъэкIэ ягуэштэм,
 • ЩымыIэт хьэрхуэрэгъу фэ къыфхуэхъун.
 • Фи лIыгъэкIэ фэ псоми фраплъапIэт,
 • Фи хабзэкIэ Кавказым фрищIыхьт,
 • Фи Хэкум къизышием зэ и лъапэ
 • Къыщыхъурт илъэгъуахэр жэнэт пщIыхь.

 • АрщхьэкIэ пцIыр здэуэркъ мы дунеижьу,
 • Здэмысэу хейхэр, мысэхэр здэхейм,
 • Лъыпсае зауэм къыфхукъуэури и жьыр,
 • ИщIащ фи натIэу щыIэм я нэхъ Iейр.
 • Иныкъуэр фикIуэдащ зэуапIэ губгъуэм,
 • Иныкъуэр гъеймрэ узымрэ фихьащ.
 • Абыхэм къащIэнар ищхъэрэ жьыбгъэм
 • Зэрыдунейуэ дыщрикъухьащ.
 • Дэ дыпсэухукIэ дгъэлъэпIэнущ фи цIэр,
 • ФлъэкIащи фи псэ къабзэхэр щIэфтын,
 • КъарукIэ къывэбэкI хамэдзэ фIыцIэм
 • Лъэпкъ щIыхьыр имыщIыным лъэгущIэтын.
 • Лъэпкъ щIыхьым зи псэр шэпэIудз хуэзыщIу,
 • ЯукIыхункIэ бийм хуимыкIуэтахэм,
 • Хьэжрэту мыжурэпэм ирихужьэу,
 • ИстамбылакIуэ гъуэгум текIуэдахэм
 • Щана псэ нэхухэм я фэеплъщ мы сынри.
 • Адыгэ, зэтеувыIи, хуэгумэщI
 •  
 • Къэбэрдей зауэлI. Сурэтыр Гагарин Григорий ищIащ. 1842 гъэ

 •  
 • Адыгэ зауэлIхэр бгым къох. Сурэтыр Грузинский Павел ищIащ. 1852 гъэ

 •  
 • Iэнапэ щыщ адыгэ зауэлI. Сурэтыр Гагарин Григорий ищIащ. 1840 гъэ

 •