ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«ТекIуэныгъэм и диктантыр» ятхащ цIыху мини 100-м нэблагъэм

2019-05-16

  • Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 74-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ «ТекIуэныгъэм и диктант» тхыным хуэгъэзауэ «Урысей зэкъуэт» партым къыхилъхьа жэрдэмыр даIыгъащ ди къэралым, нэгъуэщI къэрал 23-м щыщу цIыху мини 100-м хуэдизым. «Тхыдэм и фэеплъ» парт проектым и убзыхуакIуэ, «ТекIуэныгъэм и диктантыр» егъэкIуэкIынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и тхьэмадэ, Къэрал Думэм и депутат Хинштейн Александр зэрыжиIамкIэ, ар накъыгъэм и 7-м щрагъэкIуэкIащ щIыпIэ 1373-м икIи диктантыр егъэтхынымкIэ дэIэпыкъуэгъу хъуащ волонтёр мини 5,5-м нэблагъэ.

  • Москва зэманымкIэ сыхьэти 9-м щIадзэри, диктантыр япэу ятхащ ди къэралым и КъуэкIыпIэ Жыжьэм щыпсэухэу, апхуэдэу Италием, Вьетнамым, Монголием, Къэзахъстаным я цIыхухэу мини 5-м щIигъум. Сыхьэт 13-м диктантыр тхын щIадзащ Урысейм и щIыналъэхэм я нэхъыбапIэм, къэрал 19-м, абыхэм ящыщщ Абхъазыр, Австриер, Азербайджаныр, Армениер, Белоруссиер, Болгариер, Германиер, Даниер, Израилыр, Къыргъызыр, Молдовэр, Польшэр, Сербиер, Словениер, Таджикистаныр, Тыркур, Узбекистаныр, Чехиер, Осетие Ипщэр.
  • «ТекIуэныгъэм и диктантыр» иджы япэу ирагъэкIуэкIауэ аращ. Апхуэдэу щыт пэтми, а Iуэхум егъэлеяуэ цIыху куэд къыхыхьащ, сыту жыпIэмэ, фашизмэр зэтезыкъутахэм я фэеплъыр мыкIуэдыжынщ. Языныкъуэ къэралхэм ящыщу «ТекIуэныгъэм и диктантыр» зытхахэм я бжыгъэр цIыхуипщI зыбжанэщ, ауэ мы Iуэхум цIыхуищэхэр щызэхуишэса щIыналъэхэри мащIэкъым. Дэ а псоми фIыщIэ яхудощI ТекIуэныгъэ Иныр апхуэдэ щIыкIэкIэ зэрагъэлъэпIам папщIэ», — жиIащ мы лэжьыгъэр егъэкIуэкIынымкIэ Iуэхушхуэ зэфIэзыгъэкIа, зыми IэщIэмылъ Къэралхэм я Зэкъуэтыныгъэм, ди хэкуэгъухэм ящыщу къэрал щIыбым щыпсэухэм ядэлэжьэным, дунейпсо гуманитар зэдэлэжьэныгъэм я IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщIым и къуэдзэ Брюханов Михаил.
  • «ТекIуэныгъэм и диктантыр» тхыным хуэгъэзауэ «Урысей зэкъуэт» партым къыхилъхьа жэрдэмым Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу цIыху 600-м щIигъу хэтащ.
  • Диктантыр ятхын папщIэ КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал аграрнэ университетым къекIуэлIахэм хъуэхъу псалъэхэмкIэ зыхуагъэзащ мы Iуэхур Къэбэрдей-Балъкъэрым щегъэкIуэкIынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и тхьэмадэ, «Урысей зэкъуэт» партым и щIыналъэ къудамэм и секретарь, «Урысей зэкъуэтым» и фракцэу КъБР-м и Парламентым щыIэм и унафэщI, КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ АфэщIагъуэ Михаилрэ Къэбэрдей-Балъкъэр аграрнэ университетым и ректор Апажэ Аслъэнрэ.
  • Апхуэдэу КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэрэ «Урысей зэкъуэт» партым и щIыналъэ къудамэм и секретарым и къуэдзэ, КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлимрэ хъуэхъу псалъэхэр хуагъэзащ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым диктантыр щызытхахэм.
  • Студенту, егъэджакIуэу, ветеранхэм ящыщу цIыху 300-м щIигъум «ТекIуэныгъэм и диктантыр» щатхащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. Абыхэм яхэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэдрэ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Къумыкъу Iэуесрэ.
  • Печонов Владилен.