ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сэ сощIэж! Сэ срогушхуэ!

2019-05-14

  • Хэку зауэшхуэм нэхъ гущIэгъуншэ къыхэгъуэтэгъуейщ дунейпсо тхыдэм. Унагъуэ минхэр игъэгуIащ а зауэ бзаджэм, лажьэ ямыIэу цIыху куэд хэкIуэдащ, Хэкум и щхьэхуитыныгъэм папщIэ я псэр ятащ мелуанхэм. Ди жагъуэ зэрыхъущи, илъэс къэс нэхъ мащIэ мэхъу абы къелауэ къэзыгъэзэжахэм я бжыгъэр.

  • Илъэс 74-рэ и пэкIэ фашизмэр зэхэзыкъута совет цIыхухэм къахьа ТекIуэныгъэр ди гуфIэгъуэ нэхъыщхьэщ. Абы ирихьэлIэу къызэрагъэпэща, «Сэ сощIэж! Сэ срогушхуэ!» фIэщыгъэр зиIа пшыхь щрагъэкIуэкIащ Налшыккъалэ дэт 32-нэ прогимназием.
  • Абы хэтащ еджакIуэхэри, зи ныбжьыр школ кIуэгъуэм нэмыса цIыкIухэри, адэ-анэхэри. ХьэщIэ лъапIэхэу, Хэку зауэшхуэм и ветеранхэу кърагъэблэгъат Абдуллаев Мустэфарэ Керосименкэ Нинэрэ.
  • ТекIуэныгъэм теухуа уэрэдкIэ пшыхьыр къызэIуаха нэужь еджакIуэ цIыкIухэм утыкум кърахьащ зауэ гущIэгъуншэм ди цIыхухэм къахуихьа гузэвэгъуэр къызыхэщыж, ди тхакIуэ-усакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщ пычыгъуэхэр, абыхэм къытращIыкIа теплъэгъуэхэр. Апхуэдэу цIыкIухэр тепсэлъыхьащ хэщIыныгъэу ди къэралым иIар зыхуэдизым, Къэбэрдей-Балъкъэрми зауэ гуащIэ зэрыщекIуэкIам, зауэ мафIэ лыгъейм Iутахэм зэрахьа лIыхъужьыгъэхэм. IуэрыIуэтэжу фIэкIа Хэку зауэшхуэр зымылъэгъуа еджакIуэ цIыкIухэм щыщIэныгъэрэ гугъуехьрэ зытелъа цIыхухэм папщIэ ягури я псэри зэрыузыр я нэгум иплъагъуэрт.
  • Хэкум папщIэ зи псэр зытахэм дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ зэIущIэм и кIэухым. ИужькIэ къызэхуэсахэм Iэмал яIащ Мустэфарэ Нинэрэ жаIэж хъыбархэм щIэдэIуну. Абыхэм IупщIу уи нэгу къыщIагъэувэрт Хэку зауэшхуэм цIыхубэм къахуихьауэ щыта насыпыншагъэхэмрэ бэлыхьхэмрэ. Ветеранхэм я псалъэхэм къыхагъэщащ махуэшхуэм хуагъэхьэзыра пшыхьыр ягу зэрырихьар. Ахэр зэIущIэм кърихьэлIахэм ехъуэхъуахэщ блэкIам пщIэ хуащIу, ар ялъытэу, мамыру псэуну.
  • IуэхущIапIэм и унафэщI Иуан Галинэ пшыхьыр щызэхуищIыжым жиIащ нобэкIэ диIэ дуней дахэр къытхуэзызэуа ди ветеранхэм гулъытэ, пщIэ яхуэтщIын зэрыхуейр. Махуэшхуэ къэблагъэм папщIэ къызэрагъэпэща зэIущIэм къеблэгъахэм фIыщIэ яхуищIри, узыншагъэ яIэу ТекIуэныгъэм и махуэр илъэс куэдкIэ ягъэлъэпIэну ехъуэхъуащ.
  •  
  • ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.