ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэ уситI

2019-05-14

 • I
 •  Уэ уадыгэщ, дэнэ ущымыIэми,
 • Дунейр уи мылъкуми, зы апэсы уимыIэми.
 • Уэ уадыгэщи — уи лъахэмкIэ еплъэкI,
 • ЕплъэкIи, хуэщIэ къыумыгъанэу плъэкI.
 •  

 • Уэ уадыгэщ, зи гур уз уи лъапсэм
 • И теплъэм дэнэ къикIри зрегъэхъуапсэ,
 • Къехъуапсэм ищIэркъым ди щIыр зыщIыр пшэр:
 • Лъы ящIэтарщ дядэжь зытахэм псэр.
 •  
 • Уэ уадыгэщ. Ермоловым щIыгъуахэм
 • Щысхьрабгъу ямыIэу зи лъыр ягъэгъуахэм
 • УраIыхьлы-лыджанэщ, улIэужьщ,
 • УпсэухункIэ ахэри псэунщ.
 •  
 • Лъы защIэщ, гуауэщ адыгэм диIэр тхыдэу,
 • Нэхъ мащIэу дефэу, нэхъ мащIэури дышхыдэу,
 • ЗыкъэзыщIэж ди лъэпкъым хуэщхьэпэн
 • Хуэдлэжьмэ, хэкум псэуэ къыхэнэнщ.
 •  
 • II
 •  
 • Ди къуэпсыр куущ, ди тхыдэри лъы защIэщ,
 • КъэткIуа гъуэгуанэм къытхинэжари мащIэщ,
 • ИтIани псэуныгъэ — мурад гуащIэр
 • Адыгэ хэкум ену хуэлэжьэху,
 •  
 • Уэрэду, щIакхъуэ Iыхьэу, гъатхэ псынэу,
 • ЩIэныгъэм ич лъэбакъуэу е псэупIэу,
 • Сабий щыгъыныр зыгъэбыдэ дыпIэу
 • Ди шэрджэс гъащIэм ныхэтлъхьэхукIэ Iуэху,
 •  
 • Хьэршым кIуэжахэм я псэр нэхъ зэгъэнущ,
 • Къызыхуеплъых ди гъащIэр нэхъ гъэгъэнущ,
 • Псэум ди къалэн тэмэмри арагъэнущ,
 • Дехуэхыу — ди псэр хьэршым изэгъэху.
 •  
 • БЕЩТОКЪУЭ Хьэбас.