ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Управленэм и унафэщIыри IэнатIэм пэроувэ

2019-04-13

  • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм и щыхуэзащ Тезырхэр егъэпшынынымкIэфедеральнэ къулыкъущIапIэм шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынымкIэ и управленэм и унафэщI Шмидко Андрей. Абы КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм иригъэцIыхуащ Тезырхэр егъэпшынынымкIэ феде-ральнэ къулыкъущIапIэм и Управленэу республикэм щыIэм и унафэщIу иджыблагъэ ягъэува Лыхь Аслъэн.

  • КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщхьэхукIащ къулыкъу лъагэ зыхуагъэфэщар и лэжьыгъэм зэрыхуэIэкIуэлъакIуэр икIи абы къыхэкIыу къыбгъэдэхуэ къалэнхэр нэгъэсауэ игъэзэщIэфыну къызэрилъытэр.
  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ тезырхэр егъэпшынынымкIэ IэнатIэм и лэжьыгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм, республикэм и къэрал властым и органхэмрэ а IэнатIэмрэ я зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэным.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.