ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэрал  15-м  къикIахэр

2019-04-11

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, а еджапIэ нэхъыщхьэм иджыблагъэ щызэIущIахэм яхэтащ Москва къэрал зэхущытыкIэхэмкIэ и институтым (МГИМО), Ингуш къэрал университетым, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым, Налшык дэт гимназие №4-м щеджэхэр, зэхыхьэр къызэзыгъэпэща бысымхэр.

 • МГИМО-м и студент 24-м, къэрал 15-м щыщым, Минводы и аэропортым гуапэу щапежьащ КъБКъУ-м и волонтёрхэр. Абдежым ахэр щызэрыцIыхуащ, махуищкIэ екIуэкIыну форумым и программэм щыгъуазэ зыщыхуащIащ.
 • Ди республикэм къэкIуа хьэщIэхэр япэщIыкIэ Малкэ къуажэм и Iэшэлъашэм щыIэ шы заводым яшащ, абы щаIыгъ псэущхьэ дахэхэм я къэгъэхъукIэм, зэрыщыту къапщтэмэ, адыгэшым ижькIэрэ къыдэгъуэгурыкIуэ и тхыдэм и гугъу щащIащ.
 • КъыкIэлъыкIуэ махуэм МГИМО-м и студентхэр КъБКъУ-м и хэщIапIэу Iуащхьэмахуэ лъапэ щыIэм ирагъэблэгъащ. Абдежми бысымхэмрэ хьэщIэхэмрэ щхьэж къыздикIа, зыщыщ къэралым, щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэм, тхыдэм щытепсэлъыхьащ. Ауэ, итIани, США-м, Китайм, Малайзием, Франджым, Исландием, Болгарием, Индием, Данием, Ираным, Мысырым, Испанием, Сербием, Эфиопием щыщхэу МГИМО-м щеджэ студентхэм псом нэхърэ нэхъ гукъинэж ящыхъуауэ къалъытэр Iуащхьэмахуэ бгыжь уардэм уэсым щIигъэна и джабэ нэкIухэм къызэрыщрагъэкIухьарщ, лъэпкъ шхыныгъуэхэр зэрыщыIуагъэхуарщ, щIыпIэ дахэхэм сурэтхэр зэрыщызытрагъэхарщ.
 • Бахъсэн и псыхъуащхьэхэм кърашэхыжа хьэщIэхэм, апхуэдэуи, телъыджэ ящыхъуащ Налшык къалэ къазэрыщыпежьа щIыкIэри. Абыхэм КъБКъУ-м и щIыхьэпIэ нэхъыщхьэм деж къащыпэплъэрт лъэпкъ фащэ екIухэмкIэ зэщыхуэпыкIа, «Шэрджэсхэм я шуудзэ-тхыдэ жылагъуэ» зэгухьэныгъэм хэт шууейхэр. А махуэм еджапIэ нэхъыщхьэм щызэIущIахэр тепсэлъыхьащ адыгэхэм шым ехьэлIауэ тхыдэм къыкIуэцIраха хабзэ-бзыпхъэ щхьэхуэхэми. Ди республикэм и щыхьэрыр егъэцIыхун Iуэхум хыхьэу, хьэщIэхэм Налшык и нэгузегъэужьыпIэхэми зыщрагъэплъыхьащ.
 • Форумым и лэжьыгъэм къитIасэу къызэрагъэпэща пленар зэIущIэм хьэщIэхэр щытрагъэпсэлъыхьащ Кавказым щалъэгъуахэм ящыщу гукъинэж нэхъ ящыхъуахэм.
 • КъБКъУ-м щеджэну зызыгъэхьэзырхэм ядэIэпыкъунымкIэ и проректор Къэжэр Артур зэхыхьэм хэтхэм защыхуигъазэм, къыхигъэщащ мыбы хуэдэ зэIущIэхэр сэбэпышхуэ зэрыхъур, къэрал зэхуаку зэхущытыкIэхэр дипломатие Iэмалхэм хуэгъэкIуэнымкIи, щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщхэм Кавказыр, зэрыщыту къапщтэмэ, Урысейр нэхъыфIу къегъэцIыхунымкIи.
 • «Хуабжьу срогуфIэ щIыпIэ куэдым цIэрыIуэ щыхъуа МГИМО еджапIэ нэхъыщхьэм и лIыкIуэхэр ди университетым зэрыщыхьэщIэм. Дэ дыкъапщтэмэ, ди деж щоджэ къэрал 40-м щIигъум къикIа ныбжьыщIэхэр, ди студентхэр дипломатием щыхуэдгъэхьэзырыну «Къэрал зэхаку зэхущытыкIэхэр» унэтIыныгъэщIи къызыдогъэпэщ, — къыхигъэщащ Къэжэрым.
 • Форумым зыхуигъэувыж къалэн нэхъыщхьэхэм тепсэлъыхьащ ар къызэгъэпэщыным зи жэрдэми гуащIи хэзылъхьа, Къэрал Думэм и депутатым и дэIэпыкъуэгъу, МГИМО-ми КъБКъУ-ми щезыгъаджэ Къаскъул Аслъэн. «Нэрылъагъущ ди проектым зэрызиужьри, къыхыхьэхэр къыздикI щIыналъэхэм я бжыгъэм зэрыхэхъуэри. Нобэ дэ мыбдежым щыдолъагъу Ингушым щыщ ди хьэщIэхэри. Форумым къекIуэлIа псоми сынывохъуэхъу, ди деж щызыхэфщIа ныбжьэгъугъэм, гуапагъэм, хэщI ямыIэрэ хэхъуэ зэпыту, илъэс куэдкIэ зыдэвужьыну», — жиIащ Къаскъулым.
 • Пленар зэIущIэм и кIэухым КъБКъУ-м и художественнэ гупхэм хьэщIэхэм папщIэ ягъэхьэзыра концерт ягъэлъэгъуащ.
 • КЪУМАХУЭ Аслъэн.