ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-мрэ Италиемрэ зэщIыгъуу ягъэзэщIэну инвестицэ проектхэм топсэлъыхь

2019-02-18

  • Сочэ къалэм щекIуэкIа Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэм хиубыдэу КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Италие Республикэм ЩIыхь зиIэ и консулу Ипщэ федеральнэ округымрэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округымрэ щыIэ Лодиджиани Пьерпаоло.

  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ промышленностым, мэкъумэш хозяйствэм, гидроэнергетикэм, туризмэм, санаторэ-комплексым я IэнатIэхэм ехьэлIа инфраструктурэ проектхэр республикэм и щIыналъэм зэщIыгъуу щыгъэзэщIэным, уней инвестицэхэр зэщIэгъэуIуэным, ди щIыналъэм и экономикэм Италием и хьэрычэтыщIэхэр къыхыхьэныр къызэгъэпэщыным.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Италиемрэ яку дэлъ сату-экономикэ зэпыщIэныгъэхэр зэпIэзэрыту зэтеуващ, жиIащ КIуэкIуэ Казбек. Италие Республикэм дэтщI сатур илъэсым доллар мелуан 20-м ноблагъэ. Ауэ, къыпищащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм, лъэныкъуитIым я зэдэлэжьэныгъэр тэмэму зэтеувами, абы зегъэужьынымкIэ щыIэ Iэмалхэр ауэ жыжьэуи къэдгъэсэбэпыркъым. «Экономикэм мылъку къэзылэжь и IэнатIэм лъэныкъуитIми халъхьэ мылъкур нэхъыбэ щIынымкIэ, хьэрычэт IэнатIэ мыинымрэ курытымрэ зегъэужьыным хуэунэтIауэ зэфIагъэкIхэм хэгъэхъуэнымкIэ хэкIыпIэхэр щыIэщ», — къигъэлъэгъуащ КIуэкIуэ Казбек.
  • Лодиджиани Пьерпаоло пщIэшхуэ хуищIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым бгъэдэлъ зэфIэкIхэм икIи ди республикэм къызэрыдэлажьэм нэхъри зегъэужьын хуейуэ къызэрилъытэр къигъэлъэгъуащ.
  • ЗэIущIэм хэтащ Италием и ЛIыкIуэ IуэхущIапIэу Москва щыIэм и сату-экономикэ къудамэм и унафэщI Санторо Франческэ, Италием щыщ компаниехэм я къэрал щIыб лэжьыгъэм зегъэубгъунымкIэ агентствэм Москва щиIэ и IуэхущIапIэм и унафэщI Челесте Паоло Пьер сымэ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.