ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

МафIэсгъэункIыфIхэм я фэеплъ Налшык къыщызэIуах

2019-01-10

  • Урысей МЧС-р къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 28-рэ щрикъум ирихьэлIэу Налшык къыщызэIуахащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и мафIэсгъэункIыфIхэм я фэеплъ.

  • МафIэсгъэункIыфI-къегъэлакIуэ часть №1-м и унэм деж къыщызэIуаха фэеплъыр теухуащ а IэнатIэм и тхыдэмрэ абы и лэжьакIуэхэм къагъэлъагъуэ лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ. Фэеплъыр ирагъэщIащ Уры-сей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым МафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IуэхущIапIэм я лэжьакIуэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ республикэм щыпсэухэмрэ зэхуахьэса мылъкукIэ. Фэеплъым тратхащ урыс тхакIуэ Гиляровский Владимир и сатырхэр: «Каждый пожарный — герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует головой»
  • Мы Iуэхур къыхэзылъхьар Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и ветеранхэм я советым и тхьэмадэ Дзугаев Георгийщ. Фэеплъыр и IэдакъэщIэкIщ ди щIыпIэм щыщ скульптор Катони Станислав.
  • Фэеплъыр къыщызэIуахым мы Iуэхум зыкърагъэхьэлIащ КъБР-м щыIэ федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Евгений, КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ АфэщIагъуэ Михаил, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ — инфраструктурэмрэ цифровой зыужьыныгъэмкIэ министр Бэлэтокъуэ Владимир, Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Надёжин Михаил, Налшык къалэ администрацэм и тхьэмадэ Ахъуэхъу Таймураз, республикэм и министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я лIыкIуэхэр, МафIэсым пэ-щIэт IуэхущIапIэм и ветеранхэр, Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм, абы и къудамэхэм я лэжьакIуэхэр.
  • Ткачёв Евгений, Бэлэтокъуэ Владимир, Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ органхэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я Налшык къалэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Абдуллаев Мустэфа (ар зи унафэщI жылагъуэ IуэхущIапIэр жыджэру хэтащ фэеплъым папщIэ ахъшэ зэхуэхьэсыным), Надёжин Михаил сымэ къегъэлакIуэхэм ехъуэхъуащ я махуэмкIэ.
  • УАРДЭ Жантинэ.
  • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.