ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

 Куэдым  къатехьэлъэ  кубок

2018-08-02

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — 0:4 (0:2). Урысей Федерацэм и кубокым и финалым и 128-нэ Iыхьэ. Налшык. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 30-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.
 • Судьяхэр: Шамарэ, Валеев, Сеин (псори Дон Iус Ростов щыщщ).
 • «Спартак-Налшык: Уэрсей, Аслъэныкъуэ (Мэшыкъуэ, 80), Ольмезов, Белоусов (Бэрсэдж, 61), Абазэ, Хьэгъур, Дэхъу (Тебэрды, 78), Iэпщацэ, КIэдыкIуей, Бажэ (Михайлов, 46), Машэжь (Ашу, 56).

 • «Спартак-Владикавказ»: Бураев, Догузов, Кочиев, Бутаев, Альборов, Хугаев, Закаев (Газзаев, 74), Базаев (Джигкаев, 58), Кодзаев (Кучиев, 58), Гатикоев (Пилиев, 71), Хасцаев (Плиев, 71).
 • Топхэр дагъэкIащ: Гатикоевым, 39 (0:1). Хасцаевым, 45 (0:2). Гатикоевым, 67 (0:3). Кучиевым, 69 (0:4).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Бутаевым, Закаевым, Плиевым.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокыр къэхьыныр мыхьэнэкIэ чемпионыгъэм къыкIэлъыкIуэми, абы щIэбэныну зи нэ къыхуикIхэр кIуэ пэтми нэхъ мащIэ мэхъу. Нэхъапэм ар къатехьэлъэу щытащ премьер-лигэм щыджэгухэм икIи пэщIэдзэ Iыхьэм и нэхъыбэм хагъэхьэр я щIалэгъуалэ гупхэрат. Иджы дивизион нэхъыщIэхэри абы хуэмеиж хъуащ. Япэрауэ, кубокыр зэрызыIэрамыгъэхьэфынур фIы дыдэу къагуроIуэ. ЕтIуанэрауэ, мылъкур щызэпэбжа мы лъэхъэнэм нэхъ жыжьэ укIуэхукIэ, ахъ-шэ лей нэхъыбэ текIуэдэнущ. Апхуэдэ гупысэхэр зэраIам шэч хэлъкъым «Спартак-Налшыкымрэ» «Спартак-Владикавказымрэ» я унафэщIхэм, я гупхэр блыщхьэ кIуам Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм щызэIущIам. КомандитIми трагъэкIуадэ мылъкур хэпщIыкIыу мы гъэм ягъэмэщIащ. Дыдейхэм, уеблэмэ, махуэм зэ загъэсэну Iэмал яIэжу аращ.
 • ЗэпэщIэувахэм я тренер нэхъыщхьэхэу Трубицин Сергейрэ Газзаев Юрэрэ къахукъуэкIа Iэмалыр къагъэсэбэпри, щIалэгъуалэр утыку кърагъэхьащ. Нэрылъагъут а зэIущIэр фIахьми абыхэм къазэрыфIэмыIуэхущэнур. Уеблэмэ зэлIэлIэнумрэ мылъку зытрагъэкIуэдэнумрэ нэхъ мащIэ хъунурат.
 • Джэгум и япэ дакъикъэхэм лъэныкъуэхэр апхуэдэу щыжыджэракъым. Дэтхэнэри хущIэкъурт нобэ къапэщIэувахэм я зэфIэкIыр япэщIыкIэ зрагъэлъагъуну. Нэхъ щIэх тепщэныгъэр зыубыдар хьэщIэхэращ: загъэпсэхуну икIыным куэд имыIэжу абыхэм зэкIэлъхьэужьу топитI хэгъэрейхэм худагъэкIащ. ГурыIуэгъуэт абдежым Iуэхур зэрыщызэфIэкIар. АрщхьэкIэ иджыри дакъикъэ 45-рэ джэгун хуейт. А зэманри нэхъ фейдэ къыпыкIыу къэзыгъэсэбэпар «Спартак-Владикавказым» и футболистхэращ. Абыхэм аргуэру топитI налшыкдэсхэм худагъэкIащ икIи махуитху ипэкIэ етIуа- нэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ я къалащхьэм къызэрыщыхагъэщIар щIигъуу ирагъэкъужащ. Ди щIалэщIэхэм зы топкIэ нэхъ мыхъуми хьэщIэхэм я жагъуэ ящIыфакъым икIи Урысей Федерацэм и кубокым ехьэлIа зэпеуэм и япэ дыдэ зэIущIэм лей къыщыхъуащ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, нэгъабэ финалым и 1/16-нэ Iыхьэм нэсат икIи къыхэзыгъэщIэфар Мэзкуу и «Спартак»-ращ.
 •  Жыласэ Заурбэч.
 •  
 • «Спартак-Налшыкым» 2018 — 2019 гъэхэм иригъэкIуэкIыну зэIущIэхэр
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2018 — 2019 гъэхэм щекIуэкIыну зэхьэзэхуэмрэ къэралым и кубокым ехьэлIа зэпеуэмрэ командэхэр щыджэгуну махуэхэр яубзыхуащ. «Спартак-Налшыкым» а лъэхъэнэм къыпэщылъ зэIущIэхэм нобэ фыщыдогъэгъуазэ:
 •  
 • 2018 гъэ
 •  
 • Япэ къекIуэкIыгъуэ
 • ЕтIуанэ джэгугъуэ
 • ШыщхьэуIум и 3
 • (мэрем)
 •  «Спартак-Налшык» — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ)
 • Урысей Федерацэм и кубок. Финалым и 1/64-нэ Iыхьэ
 • ШыщхьэуIум и 7
 • (гъубж)
 • Ещанэ джэгугъуэ
 • ШыщхьэуIум и 12
 • (тхьэмахуэ)
 • «Академия футбола им. В.Понедельника» ФК (Дон Iус Ростов) — «Спартак-Налшык»
 •  
 • ЕплIанэ джэгугъуэ
 • ШыщхьэуIум и 18
 • (щэбэт)
 • «Спартак-Налшыкым» зегъэпсэху.
 • Урысей Федерацэм и кубок. Финалым и 1/32-нэ Iыхьэ
 • ШыщхьэуIум и 22
 • (бэрэжьей)
 • Етхуанэ джэгугъуэ
 • ШыщхьэуIум и 26
 • (тхьэмахуэ)
 • «Краснодар-3» (Краснодар) — Спартак-Налшык»
 • Еханэ джэгугъуэ
 • ФокIадэм (сентябрым) и 2
 • (тхьэмахуэ)
 • «Спартак-Налшык» — «Урожай» (Краснодар)
 • Ебланэ джэгугъуэ
 • ФокIадэм и 9
 • (тхьэмахуэ)
 •  «Волгарь» (Астрахань) — «Спартак-Налшык»
 • Еянэ джэгугъуэ
 • ФокIадэм и 16
 • (тхьэмахуэ)
 •  СКА (Дон Iус Ростов) — «Спартак-Налшык»
 • Ебгъуанэ джэгугъуэ
 • ФокIадэм и 23
 • (тхьэмахуэ)
 •  «Спартак-Налшык» — «Черноморец» (Новороссийск)
 • Урысей Федерацэм и кубок. Финалым и 1/16-нэ Iыхьэ
 • ФокIадэм и 26, 27
 • (бэрэжьей, махуэку)
 • ЕпщIанэ джэгугъуэ
 • ФокIадэм и 30
 • (тхьэмахуэ)
 • «Ангушт» (Нэзрэн) — «Спартак-Налшык»
 • ЕпщыкIузанэ джэгугъуэ
 • Жэпуэгъуэм (октябрым) и 5
 • (мэрем)
 •  «Спартак-Налшык» — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс)
 • ЕпщыкIутIанэ джэгугъуэ
 • Жэпуэгъуэм и 10
 • (бэрэжьей)
 •  «Чайка» (Песчанокопскэ) — «Спартак-Налшык»
 • ЕпщыкIущанэ джэгугъуэ
 • Жэпуэгъуэм и 14
 • (тхьэмахуэ)
 • «Спартак-Налшык» — «Дружба» (Мейкъуапэ)
 • ЕпщыкIуплIанэ джэгугъуэ
 • Жэпуэгъуэм и 21
 • (тхьэмахуэ)
 • «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Спартак-Налшык»
 • ЕпщыкIутхуанэ джэгугъуэ
 • Жэпуэгъуэм и 27
 • (щэбэт)
 • «Спартак-Налшык» — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ)
 • ЕтIуанэ къекIуэкIыгъуэ
 • ЕпщыкIуханэ джэгугъуэ
 • ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 4
 • (тхьэмахуэ)
 • «Легион Динамо» — «Спартак-Налшык»
 • ЕпщыкIубланэ джэгугъуэ
 • ЩэкIуэгъуэм и 11
 •  (тхьэмахуэ)
 •  «Спартак-Налшык» — «Академия футбола им.В.Понедельника» ФК
 • 2019 гъэ
 •  
 • ЕпщыкIуиянэ джэгугъуэ
 • Гъатхэпэм (мартым) и 16
 • (щэбэт)
 • «Спартак-Налшыкым» зегъэпсэху.
 • ЕпщыкIубгъуанэ джэгугъуэ
 • Гъатхэпэм и 23
 • (щэбэт)
 • «Спартак-Налшык» — «Краснодар-3»
 • ЕтIощIанэ джэгугъуэ
 • Гъатхэпэм и 30
 • (щэбэт)
 • «Урожай» — «Спартак-Налшык»
 • ТIощIрэ езанэ джэгугъуэ
 • Мэлыжьыхьым (апрелым) и 6
 • (щэбэт)
 • «Спартак-Налшык» — «Волгарь»
 • ТIощIрэ етIуанэ джэгугъуэ
 • Мэлыжьыхьым и 12
 • (мэрем)
 • «Спартак-Налшык» — СКА
 • ТIощIрэ ещанэ джэгугъуэ
 • Мэлыжьыхьым и 17
 • (бэрэжьей)
 • «Черноморец» — «Спартак-Налшык»
 • ТIощIрэ еплIанэ джэгугъуэ
 • Мэлыжьыхьым и 21
 • (тхьэмахуэ)
 • «Спартак-Налшык» — «Ангушт»
 • ТIощIрэ етхуанэ джэгугъуэ
 • Мэлыжьыхьым и 27
 • (щэбэт)
 •  «Биолог-Новокубанск» — «Спартак-Налшык»
 • ТIощIрэ еханэ джэгугъуэ
 • Накъыгъэм (майм) и 4
 • (щэбэт)
 •  «Спартак-Налшык» — «Чайка»
 • ТIощIрэ ебланэ джэгугъуэ
 • Накъыгъэм и 11
 • (щэбэт)
 • «Дружба» — «Спартак-Налшык»
 • ТIощIрэ еянэ джэгугъуэ
 • Накъыгъэм и 18
 • (щэбэт)
 •  «Спартак-Налшык» — «Динамо Ставрополь»
 • ТIощIрэ ебгъуанэ джэгугъуэ
 • Накъыгъэм и 24
 • (мэрем)
 • «Мэшыкъуэ-КМВ» — «Спартак-Налшык»
 • ЕщэщIанэ джэгугъуэ
 • Накъыгъэм и 31
 • (мэрем)
 • «Спартак-Налшык» — «Спартак-Владикавказ»