ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мывэр  щыхьэт  тохъуэ…

2018-07-21

 • Илъэси 112-кIэ, удз къытекIэжарэ укъемыджэфын жыхуиIэм нэсауэ, а гукъинэж псалъэхэр мывэм ихъумащ. Экспедицэм увыIэпIэ ищIа щIыпIэм деж апхуэдиз зэманкIэ щылъа абрэмывэр XX лIэщIыгъуэм къагъуэтауэ щытащ совет альпинистхэм. Мывэр щагъэкъабзэм мыр къыщIэщащ:

 • «Урысейм и пащтыхь Николай I и пащтыхьыгъуэ зэманым мы щIыпIэм, 1829 гъэм, бадзэуэгъуэм и 8 — 11 махуэхэм къыщыувыIащ Кавказым къулыкъу щызыщIэ дзэхэм я Iэтащхьэ, Кавалерием и генерал Емануель Георгий; абы дэщIыгъуащ и къуэр — илъэс 14 ныбжьым ит Георгий, Урысей Правительствэм лIыкIуэ ищIа академик гуп: Купфер, Ленц, Мейер, бгы корпусым и къулыкъущIэ Вансович, Минводы щыщ архитектор Бернардацци, Мэжэрым щыщ дунеяплъэ Бессе. Академикхэм Бернардацци ядэщIыгъуу фут 8.000 (сажнэу 1,143) хым и щхьэкIэ щыIэ увыIэпIэр къызэранэкIри, мазэм и 10-нэ махуэм Iуащхьэмахуэ фут 15,700-кIэ (сажнэу 2,243) дэкIащ, щыгум — фут 16,330-м (сажнэу      2,333) нэсар адыгэ щIалэ Чыларщ. Мы мывэм ди ужькIэ псэунухэм яхуреIуатэ Iуащхьэмахуэ и щыгум, иджыри къыздэсым зыми химыгъэщIам, лъагъуэ хэзышахэр хэтми!»
 • Иджы абы псори щыгъуазэщ: дуней псом япэу Iуащхьэмахуэ и щыгум дэкIар Брамтэ щыщ адыгэлI Хьэшыр Чыларщ.
 • Гъуэгугъэлъагъуэ
 • Альпинисту ар щытакъым,
 • Бгы дэкIыни имыIуэхут.
 • ХамэщI цIыхухэр къыщелъэIум,
 • Гъуэгугъэлъагъуэ ар яхуохъу.
 •  
 • Iуащхьэмахуэ ныдишыну,
 • Абы ахэр ирешажьэ.
 • Ауэ бгыщхьэм нэс дэкIыну,
 • ЗылъэкIар езым и закъуэщ.
 •  
 • Пшэ зэпцIахэм къахуеплъыхыу,
 • Бгым и щыгум зыщиплъыхьт.
 • АдыгэлIым, игу пымыкIыу,
 • Къыхуихьауэ лъэпкъым щIыхь.
 • БАЛЭ Хьэзрэт-Алий.
 • Къуэшыркъуей къуажэ.