ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ди щэнхабзэм щIапIыкI

2018-04-21

  • Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ, щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр яфIэгъэщIэгъуэну, ахэр хуэсакъыу яхъу-мэу ди щIэблэр гъэсэным, ди щIыналъэм и къулеягъэ нэхъыщхьэхэм щыгъуазэу, ахэр зэрырагъэфIэкIуэным хущIэкъуу къэгъэтэджыным хуэгъэпса Iуэхущ «Си бзэ — си псэ, си дуней» лъэпкъ зэпеуэм хыхьэу Къубэ-Тэбэ къуажэм и пэщIэдзэ еджапIэ-сабий гъэсапIэм щрагъэкIуэкIыр.
  •  
  • Зи гугъу тщIы Iуэхум хухахащ тхьэмахуэм щыщу зы махуэ. Мэрем къэс зи школ кIуэгъуэ мыхъуа сабийхэр зэкIуалIэ гупым зэрыщыпсалъэр адыгэбзэ защIэщ; пэщIэдзэ клас-схэм щIэс цIыкIухэм проектым ехьэлIа лэжьыгъэхэр щыдрагъэкIуэкIыр шэджагъуэ нэужьырщ; егъэджакIуэхэр лъэпкъ щыгъыныгъуэхэмкIэ хуэпащ; пщэфIапIэм щагъэхьэзырыр адыгэ шхыныгъуэхэрщ.
  • ЕгъэджэныгъэмкIэ IуэхущIапIэм адыгэ щэнхабзэм сабийхэр щыгъэгъуэзэным ехьэлIа лэжьыгъэ махуэ къэс ирегъэкIуэкI. Псалъэм и хьэтыркIэ, адыгэ фащэ зыщыгъ гуащэхэмкIэ ягъэджэгу, театр теплъэгъуэхэр ирагъэгъэув, лъэпкъ IэщIагъэхэм хуэIэпщIэлъапщIэхэм ящIа хьэпшыпхэр ирагъэлъагъу, адыгэ тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ я IэдакъэщIэкIхэм, лъэпкъ IуэрыIуатэм щыщ тхыгъэхэм къоджэ, адыгэ макъамэхэм, уэрэдхэм йодаIуэ, къофэ, макъамэ Iэмэпсымэ зэмылIэужьыгъуэхэр зрагъэлъагъу.
  •  
  • ИСТЭПАН  Залинэ.