ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2017-01-24

 • Эскимо морожнэ лIэужьыгъуэм и дунейпсо махуэщ. США-м щыщ Онавэ къалэм щыпсэу, тыкуэн цIыкIу зыгъэлажьэ Нельсон Христиан а IэфIыкIэ лIэужьыгъуэр къызэригупсысам щыхьэт техъуэ тхылъыр 1922 гъэм къратыжауэ щытащ.
 • 1606 гъэм Испанием и къалащхьэр Вальядолид ирахри, Мадрид яхьауэ щытащ.
 • 1931 гъэм «Ромэн» цыджан театрыр къызэрагъэпэщащ.
 • Урыс сурэтыщI цIэрыIуэ Суриков Василий къызэралъхурэ илъэси 169-рэ ирокъу.
 • Урыс бзэщIэныгъэлI, СССР-м ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и член-корреспондент, псалъэ мин 90-м щIигъум я мыхьэнэр къыщыгъэлъэгъуа псалъалъэ цIэрыIуэр къыдэзыгъэкIа Ушаков Дмитрий къызэралъхурэ илъэси 144-рэ ирокъу.
 • Совет кинорежиссёр,  СССР-м и цIыхубэ артист Ромм Михаил къызэралъхурэ илъэси 116-рэ ирокъу.
 • Совет тхакIуэ, шэрджэс ермэлыхэм ящыщ, Армавир къалэм щIыхь зиIэ и цIыху Дангулов Саввэ къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу.
 • Полковник, жылагъуэ лэжьакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Джэтауэ Хьэмыщэ къызэралъхурэ илъэс 85-рэ            ирокъу.
 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Бетрожь Руслан и ныбжьыр илъэс 75-рэ  ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ, РСФСР-м щIыхь зиIэ и артист Ободзинский Валерий къызэралъхурэ илъэс 75-рэ  ирокъу.
 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, къэрал лэжьакIуэ Щыхьмырзэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 64-рэ ирокъу.
 • Музыкант, дирижёр, СССР-м и цIыхубэ артист, Совет Союзым и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Башмет Юрий и ныбжьыр илъэс 64-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градуси 2, жэщым щIыIэр градуси 6 — 4 щыхъунущ.