ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жылэдэсхэр яхуэарэзыщ

2016-08-09

  • Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Сэрмакъ къуажэр ди республикэм и жылэ нэхъ инхэм ящыщщ. Абы щопсэу цIыху мин 8-м щIигъу. Жылэм щолажьэ еджапIэхэр, гъэсапIэхэр, щэнхабзэ, спорт IэнатIэхэр, нэгъуэщIхэри. Iуэху зехьэкIэ пэрыт зыгъэлъагъуэу къуажэм дэт IуэхущIапIэхэм ящыщщ «Урысейм и пощт» федеральнэ IэнатIэм Сэрмакъ къуажэм щиIэ къудамэ №062-р.
  •  
  • IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэр. Щысхэр (ижьымкIэ къыщыщIэдзауэ): Къардэн Жаннэ, Къалэ ФатIимэт. Абыхэм къащхьэщытщ Дзу Мухьэмэдрэ Къардэн Мадинэрэ.

    Жылэдэсхэр яхуэарэзыуэ, районым щыIэ езым хуэдэ IуэхущIапIэхэм къакIэрымыхуу мэлажьэ связымкIэ щIыпIэ къудамэр. Абы и унафэщIщ зи IэщIагъэм фIыуэ щыгъуазэ, лэжьыгъэм и къызэгъэпэщакIуэ IэкIуэлъакIуэ Къардэн Жаннэ.

  • — Ди лэжьыгъэр зыхуэгъэпсар къуажэдэсхэм я гъащIэр нэхъ тынш, лъэпощхьэпоуншэ щIынырщ. Пощтым къагъэхь письмохэр, газетхэр, журналхэр цIыхухэм и чэзум яIэрыгъэхьэжыным долIалIэ, — жеIэ Къардэным. — КъинэмыщIауэ, пощтым пэжыжьэу псэу пенсионерхэм газ, уэздыгъэ, телефон уасэхэр ятынымкIэ дэIэпыкъуэгъу дахуохъу. Ахэр ди лэжьакIуэхэм хузэфIагъэкI.
  • Пощтым ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрегъэхьэ республикэм, къэралым къыщыдэкI газетхэм, журналхэм жылэдэсхэм Iэ трегъэдзэнымкIи. Мы гъэм абыкIэ ятелъ планыр фIы дыдэу ягъэзэщIащ. Жаннэ и нэIэм щIэту мы къудамэм щолажьэ цIыхуищ. Пощтзехьэхэу Къалэ ФатIимэт, Дзу Мухьэмэд, Къардэн Мадинэ сымэ жэуаплыныгъэр зыхащIэу я къалэнхэр ягъэзащIэ.
  • ЛэжьыгъэфIхэр щызэфIах, нэхъыщхьэращи, цIыхухэр зыхуэарэзы IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэр мызэ-мытIэу ягъэпэжащ щытхъу, фIыщIэ тхылъ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ. Къудамэм и лэжьыгъэр къызэзыгъэпэщ Къардэн Жанни зыбжанэрэ къыхуагъэфэщащ «Урысейм и пощт» ФГУП-м, Федеральнэ пощт къулыкъущIапIэм (ФПС) КъБР-м щиIэ и управленэм къабгъэдэкI щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр, саугъэт лъапIэхэр. Ябгъэдэлъ IэкIуэлъакIуагъымкIэ япэ класс зиIэ пощтзехьэ Iэзэхэми иратащ апхуэдэ щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр.
  • Пощтым и лэжьакIуэ пашэхэм дохъуэхъу узыншэу, яхуэфэщэн гулъытэ ягъуэту, цIыхухэм я арэзыныгъэ щымыщIэу иджыри куэдрэ я IэнатIэм пэрытыну.
  • ТАМБИЙ Линэ.