ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мазэ лэжьыгъэр зэхаублэ

2016-02-04

  • ЩIалэгъуалэм зыхъумэжыныгъэ, дзэ-хэкупсэ гъэсэныгъэмкIэ я мазэ лэжьыгъэр щIышылэм и 26-м гуфIэгъуэ щытыкIэм иту къыщызэIуахащ Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм щыщу Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъым деж. Шэджэм муниципальнэ щIыналъэм и унафэщIхэр я щIэгъэкъуэну, «ДОСААФ-РОСТО» IуэхущIапIэм и щIыпIэ къудамэм и жэрдэмкIэ, ар къызэрагъэпэщащ.
  •  
  • ЗэIущIэм хэтащ щIыпIэ властым, гуащIэдэкI гупхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лэжьакIуэхэр. Къызэхуэсахэм зыхуагъэзащ КъБР-м и ДОСААФ-м и унафэщIым и къуэдзэ запасым щыIэ полковник МацIыхъу Хъусен, щIыпIэ муниципалитетым и советым и унафэщI Уэдыжь Хьэсанш, ветеранхэм я щIыналъэ  организацэм и унафэщI Iэрыпщ Борис. Абыхэм я      псалъэм къыхагъэщащ къытщIэхъуэ щIэблэр гъэсэным мыхьэнэшхуэ зэриIэм, хэкум папщIэ зи псэр зыта нэхъыжьыфIхэм я хъыбархэм щыгъуазэу ахэр къызэрыгъэтэджыпхъэм.
  • Зауэм хэкIуэдахэр я гум къагъэкIыжу фэеплъ сыным удз гъэгъахэр тралъхьащ.
  • А махуэм щIыпIэ еджапIэхэм щыIащ зыхъумэжыныгъэм, дзэ-хэкупсэ гъэсэныгъэм и мазэр къызэрызэIуахым теухуа зэIущIэхэр. Абы ипкъ иткIэ конкурсхэр, лекцэхэр, спорт зэхьэзэхуэхэр Шэджэм щIыналъэм мазэкIэ щекIуэкIынущ.
  • КIарэ Элинэ.