ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НэхъыфIхэмкIэ зэдогуашэ

2015-12-09

  • Налшык къалэ дэт, Пушкиным и цIэр зезыхьэ 5нэ курыт еджапIэм щекIуэкIащ граждан, хэкупсэ гъэсэныгъэхэмкIэ республикэм щызэфIагъэкI лэжьыгъэхэр къызэ­щIэкъуэжыным, нэхъыфIхэмкIэ зэдэгуэшэным теухуа семинар.
  •  
  •  ХьэщIэхэу къахуеблэгъат КъэбэрдейБалъкъэ­рым и Парламентым Егъэ­джэныгъэмкIэ, щIэныгъэм­рэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ и комитетым и унафэщI Азычэ Светланэ, Ветеранхэм я Налшык къалэ советым и тхьэмадэ Абдуллаев Мустэфа, КъБРм егъэ­джэныгъэмкIэ, щIэныгъэм­рэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Геккиев СулътIан, КъБРм Граждан, жылагъуэ институтхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управ­ленэм и унафэщI КIурашын Анзор сымэ. Конференцым кърихьэлIат школым и унафэщI Емуз Светланэ, абы и къуэдзэхэу Щауэ Спартак, Iэрыпщ Мурат, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ библиотекэм и лэжьакIуэ ПащIэ Тамарэ сымэ, нэгъуэщIхэри. 
  • ЗэIущIэр къызэIуихащ Азычэ Светланэ. Ар теп­сэлъыхьащ гъэ еджэгъуэ блэкIам мы Iуэхум теухуа­   уэ зэфIагъэкIахэм, абыхэм яIэ мыхьэнэм, дяпэкIи ирагъэкIуэкIыну ягу илъхэми я гугъу ищIащ.
  • Школым и унафэщI Емуз Светланэ и псалъэм къыхигъэщащ граждан, хэкупсэ гъэсэныгъэхэмкIэ республикэм щекIуэкI сыт хуэдэ зэхьэзэхуэми я еджакIуэхэм ехъулIэныгъэхэр къызэрыщахьыр икIи абыкIэ зэрыгушхуэр. Нобэрей зэIущIэр я Iуэху зехьэкIэмкIэ, яIэ ­ехъулIэныгъэхэмкIэ псоми ядэгуэшэн мурадкIэ къызэ­рызэрагъэпэщари къыхигъэщащ.
  • Абдуллаев Мустэфа жи­Iащ курыт еджапIэмрэ граж­дан, хэкупсэ гъэсэныгъэмрэ зэпыщIэныгъэ зэра­Iэр, сабийхэр абы щIэпIы­кIын зэрыхуейр. Абы гу зэрылъитамкIэ, республикэм а Iуэхум теухуауэ илъэс блэкIам зэхьэзэхуэ, зэIущIэ щэ бжыгъэхэр щекIуэкIащ, еджакIуэ цIыкIухэри жы­джэру абы хэтащ.
  • ЕджапIэмрэ библиоте­кэмрэ а Iуэхум пыщIэныгъэу хуаIэм теухуауэ щытащ ПащIэ Тамарэ ищIа док­ладыр.
  • АдэкIэ утыку кърахьащ семинарым теухуа гъэлъэгъуэныгъэхэр, ирагъэкIуэ­кIа зэхьэзэхуэхэм, абыхэм пашэныгъэр щызыIыгъахэм я гугъуи ящIащ.
  • ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.