ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Европэм и чемпион Мудрэн Аслъэн

2014-05-20

  •  Мазэ ипэкIэ Франджым щекIуэкIа дзюдомкIэ и чемпионатым Мудрэн Беслъэн дыщэ медалыр къызэрыщихьам ди газетыр тетхыхьащ. Иджы абы и къуэш Аслъэни Румынием и къалащхьэм апхуэдэ дыдэ ехъулIэныгъэ щызыIэригъэхьащ.
  •  Мудрэн Аслъэн зыкъыщигъэлъагъуэр самбо спорт лIэужьыгъуэращ икIи абы ехъулIэныгъэ телъыджэхэр щиIэщ. Къапщтэмэ, ар студентхэм я дунейпсо чемпионатым 2008 гъэм щытекIуащ, илъэсиплI дэкIри, ардыдэм дыжьын медалыр щызыIэригъэхьащ.
  • Нэгъабэ екIуэкIа Европэм и чемпионатым Мудрэн Аслъэн финалым нэсащ. АрщхьэкIэ, абы къыщыхагъащIэри, етIуанэ увыпIэм къыщыувыIащ.
  • Иджы Мудрэным къыпэлъэщын къыкъуэкIакъым. Килограмм 62-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм къыщыпэува псори абы хигъэщIащ. Псом хуэмыдэу ар щылъэщащ финалым икIи Молдавием щыщ Наку Октавиан зыми шэч къытримыгъыхьэу тридзащ.
  • Дунейпсо класс зиIэ спортым и мастер Мудрэн Аслъэн Къэбэрдей-Балъкъэрым самбом зыщыхуигъэсащ. Иджыпсту абы и  Iэзагъым Краснодар крайм щыхегъахъуэ икIи абы и цIэкIэ утыку къохьэ.
  •  
  • Жыласэ Заурбэч.