ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIэблэр гъащIэм хэзэгъэн папщIэ

2014-01-18

  • Лъэпкъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэгъэпса дерс щхьэпэхэр драгъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и школакIуэхэм. «Мамырыгъэмрэ шыIэныгъэмрэ Кавказ Ищхъэрэм щыгъэбыдэн» фIэщыгъэм щIэту республикэм и школхэм щрагъэкIуэкIа зэIущIэхэм кърикIуахэр къызэщIакъуэжащ.
  •  
  • КъБР-м щыIэ жылагъуэ, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я  лIыкIуэхэр республикэм и къалэхэм, къуажэхэм дэт школхэм щеджэхэм яIущIащ, зэпсэлъащ, зэчэнджэщащ.
  • ЗэIущIэхэр КъБР-м ХъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ, «КъБР-м ис лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэмрэ шыIэныгъэмрэ гъэбыдэн» зыуэ щыт республикэ программэм ипкъ иту къызэрагъэпэщауэ аращ.
  • НыбжьыщIэхэм иджыри зэ ягу къагъэкIыжащ, къызыхэкIа лъэпкъ, зэрахьэ дин емылъытауэ, цIыхухэм яку пщIэрэ нэмысрэ дэлъыныр ехъулIэныгъэм и лъабжьэу зэрыщытыр. Абы дэщIыгъуу щIалэгъуалэр гъащIэ узыншэм и телъхьэу псэуну къыхураджэри, афияным, аркъэм дихьэха, а хьэл мыхъумыщIэхэм я зэранкIэ игъуэ нэмысу дунейм ехыжа цIыху цIэрыIуэхэм ятеухуа кинофильм ирагъэплъащ.
  • КъБР-м ХъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и министерствэм щекIуэкIа зэIущIэм и къызэгъэпэщакIуэхэмрэ абы жыджэру хэтахэмрэ зэфIа­гъэкIа лэжьыгъэр къызэщIакъуэжри, нэхъапэ игъэщыпхъэу къалъытэхэр къагъэлъэгъуащ.
  • «Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ныбжьыщIэхэм я щхьэ Iуэху зэрахуэфкъым, зыIущIэ лъэпощхьэпохэм хэкIыпIэ къыхуагъуэ­тыфкъым. Мыпхуэдэ зэIущIэхэм я фIыгъэкIэ, щIалэгъуалэр зэуIуу зэдэлажьэу едгъасэмэ, дунейм декIу цIыху къытхухэщIыкIыну догугъэ», — жеIэ Къалэн куэд зыгъэзащIэ «Галактика» щIалэгъуалэ центрым и унафэщI Къущхьэ Заремэ.
  • «ЩIалэгъуалэ жэрдэмхэм я институт» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Iэзубэч Азэмэт къызэрилъытэмкIэ, абыхэм къагъэсэбэп Iэмалым щIэблэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ. «НыбжьыщIэхэр щытыкIэ зэмылIэужьыгъуэхэм идгъэувэурэ абыхэм хэкIыпIэ къыхуагъуэту едгъасэмэ, гъащIэм къи­гъэ­гъуэзэнущ», — жеIэ Iэзубэчым.
  • КъБР-м ХъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и министерствэм и къудамэм и унафэщI Шыбзыхъуэ Залым зэрыжиIэмкIэ, проектым и мурад нэхъы­щхьэр — лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм яку дэлъ зэныб­жьэ­гъугъэр гъэбыдэныр, щIэблэм хабзэрэ пщIэрэ яхэлъу къэгъэ­тэджыныр — жылагъуэмрэ властымрэ зэдэлажьэмэ, къайхъулIэнущ.
  • Джэдгъэф Маринэ.