ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъабжьэ быдэ

2013-10-30

  • Курп Ипщэ дэт курыт еджапIэм и музейм мы махуэхэм щекIуэкIащ къыдэкIуэтей щIэблэр хэкупсэу гъэсэным теухуа зэIущIэ.
  •  
  • ШколакIуэхэм къахуе­блэгъащ зауэ лъэхъэнэм хъыбарыншэу кIуэдахэр къэлъыхъуэнымрэ зауэ хуэ­Iу­хуэщIэхэр зэхуэхьэсыжынымрэ телажьэу Налшык щыIэ къэлъыхъуакIуэ гупым хэтхэр, ФСБ-мрэ МВД-мрэ я район къудамэхэм, егъэджэныгъэмкIэ управленэм я лэжьакIуэхэр, за­уэм и ветеранхэм я къуажэ советым и нэхъыжьхэр.
  • Мы жылагъуэм ахэр щы­зэ­IущIэныр къызыхэкIар, Курп Ипщэ дэт курыт школым и музейм тхыдэ лъабжьэ быдэ зэриIэрщ. Абы къыщыбгъуэтынущ нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм драгъэ­кIуэкIа зауэ гуащIэр къыхэщу къуажэдэсхэм зэхуахьэса хьэпшып гъэщIэгъуэнхэр. Апхуэдэу школакIуэхэр пы­щIэныгъэ яIэу долажьэ ди республикэм имыза­къуэу нэгъуэщI щIыналъэ­хэми. А псоми я фIыгъэкIэ му­зейр нобэ ди республикэм щынэхъыфIхэм ящыщ зы хъуащ.
  • ЗэIущIэм и къалэн нэхъы­щхьэу щытар иджы къэунэхуа гупсысэ шынагъуэхэм да­мыхьэхыу, мамырыгъэм, зэгурыIуэныгъэм хуэгъэпса хэкупсэ гъэсэныгъэ тэмэмым и дерсхэр къыдэкIуэтей щIэ­блэм къегъэщтэнырщ.
  • Налшык икIа къэлъы­хъуа­кIуэхэм музейм тыгъэ хуащIащ, езыхэм къагъуэта хьэпшып зыбжанэ. Апхуэ­дэу къадэлэжьэну гукъыдэж зыщI еджакIуэхэр я гъусэу гъуэгуанэ зэпачынри игъуэу къалъытащ.
  •  
  • Къумыкъу Руслан.