ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лэжьыгъэм хуэфащэ пщIэ иIэн папщIэ

2013-10-12

 • Иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ «Хуэфащэ пщIэ зыпэкIуэ лэжьыгъэ!» еханэ урысейпсо акцэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Профсоюзхэм я зэгухьэны­гъэм абы хиубыдэу  зэхиша Iуэхугъуэм хэтащ профсоюз лэжьакIуэ жыджэрхэр, «Лэжьыгъэм и зэгухьэныгъэ» пар­тым и щIыналъэ къудамэм и лIы­кIуэ­хэр, лажьэ, еджэ щIалэгъуалэр. ЗэIу­щIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и депутатхэр, министрхэр, хьэ­ры­чэ­тыщIэхэр, еджагъэшхуэхэр, щэнха­бзэм, гъуазджэм я лэжьакIуэхэр, жур­на­листхэр.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым илъэс куэд хъуауэ сэбэп пылъу властымрэ профсоюзхэмрэ щызэдолажьэ. Абы и фIыгъэкIэ лэжьыгъэ зэхущытыкIэхэр зэтес щохъу. Япэ вице-премьер Уянаев Казим къызэрыхигъэщхьэхукIамкIэ, къыкъуэкI Iуэху псори лъэныкъуэхэм зэпсалъэ-зэчэнджэщурэ зэ­фIагъэкI. Правительствэм и Уна­фэ­щIым­ и япэ къуэдзэм къыхигъэщащ республикэм и профсоюзхэр къару зиIэ зэгухьэны­гъэу зэрыщытыр икIи ахэр сэбэпышхуэ зэ­рыхъур. Ар къызыхэкIри гурыIуэгъуэщ — властхэм сыт щыгъуи къа­лъытэ профсо­юзхэм я фIэфIыныгъэр.
 • — КъБР-м и унафэщIхэмрэ профсоюзхэмрэ зэрызэдэлажьэм и фIыгъэкIэ ди республикэм къыщащтэ мыхьэнэшхуэ зиIэ уна­фэхэр. Сэ жысIэну сыхуейщ нобэрей Iуэ­хур а зэхущытыкIэхэм зегъэужьын и лъэ­ныкъуэкIэ хэлъхьэныгъэшхуэу зэры­щы­тыр. Дэ псоми дгъэзэщIапхъэщ ды­зы­текI мыхъуну хабзэр: цIыхухэр щIыщыIэр эко­номикэркъым, атIэ цIыхухэрщ экономикэр щIыщыIэр, — къигъэлъэгъуащ Уянаевым.
 • КъБР-м и Профсоюзхэм я федерацэм и унафэщI Амщокъуэ ФатIимэт жиIащ лэжьыгъэм хуэфащэ пщIэ иIэныр мы лъэ­хъэ­нэм мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэу къы­зэ­рыувыр. Аращ иджырей экономикэм и фIыгъуэ нэхъыщхьэр, цIыхум и зэIузэпэщ псэукIэр зэлъытар.
 • — Дызэрыт илъэсым профсоюзхэр мы Iуэ­хум хыхьащ къэралым захуагъэ зыхэлъ псэуныгъэрэ пщIэ зыхуащI лэжьы­гъэ­рэ щыIэну къагъэуву, — жиIащ Амщо­къуэм. — Хуэфащэ лэжьыгъэм и пщалъэхэм гъуэгу ягъуэтын папщIэ дэ къыдолъы­тэ IэнатIэншэхэм я бжыгъэр хуабжьу ягъэ­мэщIэн, страховой хабзэхэм те­щIы­хьа пенсэхэр зэрагъэув къэралпсо хабзэ зэтраухуэн, лэжьапщIэ нэхъ мащIэ дыдэр зыхуэдизынур яубзыхун хуейуэ. Иужьрейр лэжьакIуэ цIыхур псэун папщIэ зыхуеинум нэхърэ нэхъ мащIэу щыт хъуну­къым. Профсоюзхэм къалъытэ дэтхэнэ лэ­жьыгъэми захуагъэ зыхэлъ улахуэ къы­пэкIуэн хуейуэ. Мыбдежым нэхъ зы­щ­ы­тра­гъа­щIэр лэжьапIэ зытхэм псэуныгъэ и лъэныкъуэкIэ яхь жэуапыр къэIэтынырщ, пщIэ зиIэ лэжьыгъэм и пщалъэ пыу­хы­кIа­хэр ягъэувынырщ.
 • Амщокъуэ ФатIимэт къызэхуэсахэр щы­гъуазэ ищIащ бюджетым щымыщ социальнэ фондхэм папщIэ страховой взносхэр къыхихыным теухуа къалэнхэр Урысейм и федеральнэ налог IэнатIэм и пщэ дилъхьэну УФ-м и Правительствэм зэриму­ра­дым теухуауэ прессэм къытехуа хъыбархэм профсоюзхэр зэрыбгъэдыхьэ щIы­кIэм. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Профсоюз­хэм я Iэтащхьэм къелъытэ а лъэба­къуэр­ щIэуэ щымыту. «Социальнэ страховой взносхэр» къыхэхыныр налог IэнатIэм пщэ­рылъ щыщIыным теухуа Iуэхур илъэсибгъу хъуауэ ягъэунэху. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, фIэкIыпIэншэ медицинэ страхованэм (ОМС) и хабзэри зэтракъутащ».
 • Амщокъуэ ФатIимэт апхуэдэу гу лъаригъэтащ бизнесым хэтхэр зыпэмылъэщ къыхэхыныгъэхэр щагъэпсынщIэн зэрыхуейм.
 • — НаIуэу зэрыщытщи, властыр мызэ-мытIэу едэIуащ я лэжьыгъэм зегъэукъуэдииным зэран хуэмыхъуну хьэрычэ­ты­щIэ­хэм къызыхураджэхэм, — жиIащ абы. — Арщ­х­ьэкIэ иужькIэ къыдэхуэ мылъкур лэ­жьыгъэр егъэфIэкIуэным икIи улахуэхэм хэ­гъэхъуэным и пIэкIэ езы хьэры­чэ­тыщIэ­хэм я жыпым къинэжу къыщIэкIащ. Абы къыхэкIыу лэжьакIуэхэм я псэукIэр сыт и лъэныкъуэкIи екIэкIуащ. ЦIыхур лэжьа­пIэн­шэ мыхъунымкIэ шэсыпIэхэр, санаторэхэм кIуэну, езыхэмрэ я унагъуэм щыщхэмрэ я узыншагъэр ирагъэфIэкIуэнымкIэ яIэ Iэмалхэр кIуэдащ. Апхуэдэу пIа­лъэ­кIэ сымаджэхэм, уэндэгъухэм, лъхуахэм ират пособиехэр ягъэмэщIащ.
 • И псалъэм и кIэухыу Амщокъуэ ФатIимэт къыхигъэбелджылыкIащ: «Нобэ дэ ди къа­лэныр лэжьакIуэхэм ягъуэта шэсы­пIэ­хэр тхъумэныркъым, атIэ ахэр зэпымыууэ едгъэфIэкIуэнырщ. ИтIанэщ «пщIэ зиIэ лэ­жьыгъэр экономикэ лъэщым и шэ­сы­пIэщ!» къыхуеджэныгъэм мыхьэнэ гуэр щи­Iэнур.
 • КъБР-м и хабзэгъэув органым и цIэкIэ къэпсэлъащ Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Саенкэ Татьянэ. Абы жиIащ депутатхэм профсоюзхэр зэрыдаIыгъыр.
 • — Электрокъарум, ерыскъым, хьэп­шып­хэм, Iуэхутхьэбзэхэм я уасэхэм зэрыхэ­хъуэм ди цIыхухэм я псэукIэр ири­гъэ­фIа­кIуэркъым. КъБР-м и Парламентымрэ Профсоюзхэм я республикэ зэгухьэны­гъэм­рэ Iэ традзащ хабзэгъэув жэрдэмхэм зэ­гъусэу елэжьыным теухуа зэгурыIуэ­ны­гъэм, — къыхигъэщхьэхукIащ вице-спикерым.
 • Саенкэ Татьянэ жиIащ къытпэщылъ лъэ­хъэнэм КъБР-м и бюджетыщIэм лэжьа­кIуэ­хэм, псом япэу бюджет IэнатIэм пэрыт­хэм я сэбэп зыхэлъхэр щыхъума зэрыхъу­нур и фIэщ зэрыхъур.
 •  Зэхуэсым и кIэухым республикэм и Проф­союзхэм я зэгухьэныгъэм зэдэарэзыуэ къыщищтащ лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэ я IэнатIэм щы­зэ­фIэ­гъэкIын хуей мыхьэнэшхуэ зиIэ къа­лэн­хэр зэфIэхыным зэрыбгъэдыхьэр къы­щы­гъэлъэгъуа резолюцэ.
 • КъБР-м и Профсозхэм я зэгухьэныгъэм и зи чэзу епщIанэ зэIущIэри абдежым щы­­зэ­хэтащ. Абы Урысейм и профсоюз щхьэ­хуитхэм я федерацэм и 8-нэ зи мычэзу съе­здым и делегату Амщокъуэ Фа­тIи­мэт щы­хахащ.
 • УЭРДОКЪУЭ Женя.
 • Сурэтхэр Мамий Руслан трихащ.