ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ахэмын Iэдисэ и зэфIэкI

2013-09-21

  • Ипщэ, Кавказ Ищ­хъэрэ федеральнэ округхэм шашкэхэмкIэ я чемпионат ­иджыблагъэ Налшык щекIуэ­кIащ. Абы хэтащ Урысей Федерацэм и щIы­налъэхэм, муниципальнэ куейхэм я командэхэр.
  •  
  • Зэхьэзэхуэм бжьы­пэр щиубыдащ КъБР-м и гуп къыхэхам, Тэрч районым икIа­хэр етIуанэ хъуащ, Налшык къалэм щыщхэм ещанэ увыпIэр къахьащ.
  • Зэхьэзэхуэм и къызэ­гъэпэща­кIуэхэм — Ип­щэ федеральнэ щIына­лъэм Ша­шкэхэмкIэ и федерацэмрэ Налшык къалэ администрацэм Физкультурэмрэ спортымкIэ и комитетымрэ — джэгу нэ­хъы­щхьэм къыдэкIуэу блиц-зэпеуэхэри ира­гъэ­кIуэкIащ.
  • Щхьэзакъуэ зэпеуэм бжьы­пэр щиу­быдащ Дон Iус Ростов къикIа Александрин Сергей. А зырщ зэхьэзэ­хуэхэм гроссмейстеру кърихьэ­лIар. Ди лъахэгъу Гиль Виталий етIуанэ увыпIэр къи­хьащ.  Илъэс 15 зи ныбжь, Тэрч куейм хыхьэ Плановскэ къуажэм щыщ Ахэмын Iэдисэ цIыхухъухэм я зэпе­уэм ха­гъэхьащ икIи Урысей Ипщэм и шашист нэ­хъыфI­хэм ящыщ Гиль Виталий хигъащIэщ, спор­тым и мастерхэу плIым яте­кIуэри, еща­нэ увы­пIэр къихьащ. Пща­щэм пашэныгъэр щызыIэригъэхьащ цIыхубзхэм я зэпеуэми.
  • Блиц-зэпе­уэм Александрин Сергей щы­­нэ­хъы­фIащ. ЕтIуанэ, ещанэ увыпIэхэр къахьащ прохладнэдэс Гуминюк Григорийрэ (ар ветеранхэм я деж щы­текIуащ) Шэджэм щыщ МафIэдз Анатолэрэ.
  • Дипломхэр, медалхэр, кубокхэмрэ ахъшэ сау­гъэт­хэмрэ чемпионатым щы­те­кIуахэм иратащ Ипщэ федеральнэ округым Шаш­кэ­хэм­кIэ и федерацэм и унафэщI, грос­смейстер Александрин Сергей, абы и къуэ­дзэ, спор­тым и мастер Балъкъыз Батий, республикэ категорие зиIэ судья, илъэс 40 хъуауэ тренеру лажьэ Гиль Виталий, СССР-м спор­тымкIэ и мастер Сыжажэ Валерэ сымэ.
  • КъыкIэлъыкIуэ зэхьэзэ­хуэр­ 2014 гъэм мэкъуауэ­гъуэм и 17-м Ростов областым и Новочеркасск къалэм щекIуэкIынущ.
  •  
  • Теркъул Мартин.