ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Спортыр наркотикхэм япэщIэтщ!»

2022-05-17

  • Апхуэдэ къыхуеджэныгъэм щIэту Прохладнэ районым щекIуэкIащ зэхьэзэхуэхэр. «Прималкинский» спорт комплексым кёкусинкай каратэмкIэ щызэхэта зэпеуэм я зэфIэкI щагъэлъэгъуащ щIалэщIэхэмрэ пщащэ цIыкIухэмрэ.

  • Зэхьэзэхуэр къыщызэIуахым кърихьэлIащ Прохладнэ район администрацэм социальнэ политикэмкIэ, физкультурэмрэ спортымкIэ и къудамэм и унафэщI Куценкэ Анатолий, КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэблагъэкIым кIэлъыплъ и управленэм мыхьэнэшхуэ зиIэ IуэхухэмкIэ и оперуполномоченнэ нэхъыжь, полицэм и подполковник Давыдовэ Иринэрэ оперуполномоченнэ, полицэм и капитан ЛIыгуащIэ Тимуррэ, Урысей МВД-м и «Прохладнэ» къудамэм балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и инспектор, полицэм и лейтенант Сотниковэ Миланэ, спортым и ветеран Iэдэмокъуэ Борис, КъБР-м кёкусинкай каратэмкIэ щыIэ къудамэм и унафэщI, каратэмкIэ 3-нэ данным и бгырыпх фIыцIэр зыхуагъэфэща Москоглов Дмитрий, Прохладнэ районым и «Колос» спорт школым и унафэщI Къудей Залым сымэ.
  • я гъащIэр зэи наркотикхэм памыщIэну, яку зэныкъуэкъу къыдэхъуэ хъумэ, зэпеуэныгъэ зэIухакIэ татамим щызэфIахыну зэхьэзэхуэм хэт ныбжьыщIэхэм нэхъыжьхэр еущиящ.
  • ХьэщIэ лъапIэхэмрэ зэпеуэм хэтхэмрэ гуапэу къаIущIащ Солдатскэм и сабий спорт школым и «Станица» уэрэджыIакIуэ гупыр.
  • Iуэхум хыхьэу абы хэтахэм драгъэкIуэкIащ балигъ мыхъуахэр наркотикхэкIхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ игъэкIыным хэшэныр къэмыгъэхъуным хуэунэтIа псалъэмакъ щхьэпэ.
  • Зэхьэзэхуэм бжьыпэр щиубыдащ Прохладнэ къалэм и гупым, Налшык и «Яматэ» командэм етIуанэ, «Катанэ» гупым ещанэ увыпIэхэр къахьащ.
  • КЪЭМБЭЧОКЪУЭ Заурбэч.