ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыгъэпсэхухэм кIэрыхуакъым

2022-05-14

  • Накъыгъэм и япэрей махуипщIыр, зэрытщIэщи, и нэхъыбэм уэтIпсытIу щытащ. АтIэми, а махуэхэм «Кавказ. УФ»-м и курортхэм зыщызыгъэпсэхуахэм я бжыгъэр нэгъабэрейм къызэрыщхьэщыкIа щыIэкъым. Къэдгъэлъэгъуэнщи, «Архъыз», «Iуащхьэмахуэ», «Ведучи» курортхэм я нэгу зыщезыгъэужьахэм я бжыгъэр цIыху мин 28-м щIигъуащ.

  • «Накъыгъэм и япэрей махуипщIым дунейр уэфI дыдэу щымытами, зи гугъу тщIы зыгъэпсэхупIэхэм хьэщIэу къахуэкIуахэм я бжыгъэр, ди гуапэ зэрыхъунщи, нэгъабэ зэрыщытам къызэрытекIа щыIэкъым. Ар къызыхэкIауэ къэтлъытэр, псом япэрауэ, дызыпэрыт IэнатIэм, хьэщIапIэ къытхуэкIуэхэм дазэрыхущытым иужьрей илъэсхэм хэпщIыкIыу фIы и лъэныкъуэкIэ зэрызедгъэхъуэжарщ. КъищынэмыщIауэ, къызэригъэщIауэ Кавказ Ищхъэрэм щыIэ и щIыпIэ нэхъ дахэхэм, дунейм и щытыкIэм емылъытауэ, цIыхухэр къызэрыдэтхьэхыфын Iэмалхэри диIэ зэрыхъуарщ», — къыхегъэщ «Кавказ.УФ» зэгухьэныгъэм и унафэщI ТIымыжь Хьэсэн.
  • ЗыгъэпсэхупIэхэм ящыщу а махуэхэм турист нэхъыбэ здекIуэлIар «Iуащхьэмахуэ» курортырщ. Абыхэм я бжыгъэр мин 20-м щхьэдэхащ. Ар зы тIэкIукIэ нэхъ мащIэщ нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм елъытауэ, ауэ, итIани, хуэдитIрэ нэхъыбэщ коронавирус пандемиер къемыжьэ ипэ а махуэхэм къахуэкIуам нэхърэ. АтIэми, Iуащхьэмахуэ бгыжьым и Iэшэлъашэр уэсыншэ зэрымыхъум къыхэкIыу, иджыри бгым лыжэкIэ къожэхыфхэр.
  • Къэрэшей-Шэрджэсым щыIэ «Архъыз» зыгъэпсэхупIэм накъыгъэм и япэ махуипщIым хьэщIэу къахуеблэгъар мини 7,5-м нызэрыхьэсщ. Абдежым щIэупщIэ нэхъ щызиIэ нэгу зегъэужьыкIэхэм ящыщщ джабэ нэкIухэм кIэрыхьэ лъагъуэхэм ирикIуэныр, къуршыпсхэм япхрыкI гъуэгу нашэкъашэхэм зи лъащIэр лъагэу Iэта автомобилхэмкIэ щызекIуэныр, кIапсэ гъуэгухэмкIэ бгыщхьэхэм иридэкIуейуэ зыщаплъыхьыныр, шыхэм шэсу къыздакIухьым я нэгу зыщрагъэужьыныр, нэгъуэщIхэри. Мы зыгъэпсэхупIэм щыIэщ сабийхэм хуиту зыщагъэзэн, я нэгу зыщрагъэужьын утыку зэлъыIухахэри, я къэухьым щыхагъэхъуэн студиехэри. «ХапIэжь» (мы щIыпIэм адыгэхэр апхуэдэуи йоджэ) и тэхъуанэр узыншагъэр щызэтебгъэувэжынымкIи гъуэзэджэщ. Мыбдежым хьэуар щыкъабзэщ, гъэмахуэ лъэхъэнэм хьэкъупIэр (аллергиер) къэзышэ удзхэр къыщыкIыркъым, хыжьей дахащэхэр щыкуэдщ.
  • Шэшэн Республикэм гъэм и кIыхьагъкIэ лажьэ «Ведучи» зыгъэпсэхупIэри мы зэманым щIэупщIэ нэхъ зиIэхэм ящыщщ. Мыбдежым щолажьэ щысыпIэхэр зиIэ «матэхэр» зыкIэрыщIа кIапсэ гъуэгухэр, цIыхухэр гуп щхьэхуэу, унагъуэу щызэхэсыфын унэ цIыкIухэр, илъэс псом уэс зытелъ лыжэ-сноуборд къежэхыпIэхэр, нэгъуэщIхэри. Языныкъуэхэр мыбдежым икIыурэ Шэшэным и нэгъуэщI щIыпIэ зыкъизыххэми макIуэ.
  • ХЬЭТЫКЪУЭ  ЩауапцIэ.