ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

МыкIуэдыжын лъэужь

2022-05-14

 • Абхъаз тхакIуэ Шинкубэ Бэгърат къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу
 • Абхъаз Республикэм и цIыхубэ усакIуэ, тхакIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Шинкубэ Бэгърат 1917 гъэм накъыгъэм и 12-м Члоу къуажэм къыщалъхуащ.  Курыт еджапIэм иужькIэ, Сыхъум педагогикэм- кIэ техникумыр, кIэлъыкIуэу пединститутыр къиухащ, и щIэныгъэм аспирантурэм щыпищащ.

 • 1938 гъэм дунейм къытехьащ Шинкубэм и япэ усэ тхылъыр, абы щыщIэдзауэ зы махуи игъэтIылъакъым къалэмыр, сыт хуэдэ къулыкъу пэрыхьа- ми: зыбжанэрэ хахащ абхъаз  тхакIуэхэм я союзым и унафэщIу, Абхъаз Республикэм и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и УнафIэщI къулыкъур илъэс куэдкIэ зэрихьащ, СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и депутату щы-       тащ мызэ-мытIэу и гуащIэ нэгъуэщI жылагъуэ Iуэху куэдым хилъхьащ.
 • Шинкубэ Бэгърат и усыгъэхэмрэ  прозэмрэ абхъаз лъэпкъ литерату-     рэр, уеблэмэ лъэпкъ тхыбзэр гъуэгуанэщIэ зэрытрагъэувам зыми шэч къытрихьэркъым. Абхъаз литературэр ирогушхуэ Шинкубэ Бэгърат и къалэмыпэм къыщIэкIа «Си лъэпкъэгъухэр», «Къуршым и пшыналъэ», «Мывэ къутахуэ» романхэм, «Чантэ къэсыжащ» повестым, нэгъуэщIхэми.
 • Шинкубэм и IэдакъэщIэкI псоми къахощхьэхукI «ЖылакIэ» романыр. Ар дунейм къызэрытехьэххэу цIэрыIуэ хъуащ,  бзэ  куэдкIи  зэрадзэкIащ.
 • «ЖылакIэ» романым лъабжьэ хуэхъуар кавказ бгырыс  лъэпкъхэм  ящыщ зым — убыххэм — я щхьэм къарикIуа насыпыншагъэрщ. Абы и пэжыпIэр къиIуэтэжыфащ Шинкубэ. Къыхэгъэщыпхъэщ а романыр урысыбзэкIэ зэзыдзэкIар усакIуэ, прозаик, драматург цIэрыIуэ Симонов Константину зэрыщытыр. Адыгэбзэм къизыгъэзэгъар зэдзэкIакIуэ Iэзэ Къэрмокъуэ Хьэмидщ.
 • Пэжыр жыпIэнумэ, Шинкубэ нэхъыбэу къыдэзыгъэцIыхуар «Жыла-кIэ»  романырщ.  Убыххэм я щхьэм кърикIуам триухуауэ щытми, а рома-ныр кавказ лъэпкъхэм я гум къипсэлъыкI тхыгъэщ. Адыгэ лъэпкъым и нэгу щIэкIа зауэ гуащIэр, ди нэгу къыщIегъэхьэ, итхым дыхешэри, куэд зыхыдегъащIэ псэкIэ.
 • Къэрмокъуэ Хьэмидрэ Симонов Константинрэ адыгэбзэкIэрэ урысыбзэкIэ абхъазыбзэм кърахыу ди пащхьэ къыщралъхьэм псэщIэ иратауэ къэплъытэ  хъунущ. Къапщтэмэ, Къэрмокъуэм и лэжьыгъэр икъукIэ лъэщ, гурыIуэгъуафIэ зэрыхъуар къыхэзгъэщынут. Ар, дауи, и фIыщIэщ Хьэмид тхыдэм, бзэм, IуэрыIуатэм теухуауэ щIэныгъэшхуэ зэрыбгъэдэлъым.
 • Убых лъэпкъыр нобэ щымыIэжми, абы я тхыдэр къэнащ. Апхуэдэ гуауэ зи натIэ хъуа куэди щыIэу къыщIэкIынкъым. Шинкубэ, мы романымкIэ зыхуигъэувыжа къалэныр къехъулIащ. Ар зытетхыхьыжар зы цIыху закъуэ и гъащIэкъым, лъэпкъ псом игъэвар дигъэлъэгъужащ. Убыххэм я нэгу щIэ- кIам хуэдабзэщ адрей бгырыс лъэпкъхэми — адыгэхэми, абхъазхэми, шэшэнхэми, осетинхэми, абазэхэми — я фэм дэкIар, я натIэ хъуар. Ауэ абыхэм я насыпщ: хэщIыныгъэшхуэ ягъуэтами, убыххэм  хуэдэу мыкIуэдыжыпэу, лъэпкъ мащIэу къызэтенэн яхузэфIэкIащ. А псоми я щхьэфэ йоIэбэ Шинкубэ  и романымкIэ, и гур мэуз и лъэпкъым папщIэ. А гурыгъузымрэ и лъэпкъым хуиIэ фIылъагъуныгъэмрэ и лъабжьэу романыр къигъэщIын хузэфIэкIащ.
 • ТхакIуэ, усакIуэ цIэрыIуэ Шинкубэ Бэгърат и ныбжьыр илъэс 87-м иту, 2004 гъэм мазаем и 25-м дунейм ехыжащ. Езыр мыпсэужми, и IэдакъэщIэкIхэр, и усыгъэхэр, и романхэр цIыхубэм зэIэпах. МыкIуэдыжынщ абы къигъэна лъэужь дахэр.
 • Уэркъ  Жыраслъэн.