ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НэщIикIыж хьидым теухуа КъБР-м и Iэтащхьэм и хъуэхъу

2022-04-30

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу муслъымэнхэм си гум къыбгъэдэкIыу сохъуэхъу ислъам диныр щызекIуэ дунейм  пщIэшхуэ зыщыхуащI махуэшхуэ нэхъыщхьэхэм ящыщ НэщIикIыж хьиду Рэмэдан мазэр зэриухам щыхьэт техъуэмкIэ.

  • А махуэшхуэр и дамыгъэщ псэкупсэ фIыгъуэ нэхъыщхьэ дыдэу къэтлъытэхэу гущIэгъум, гуапагъэм, фIымрэ захуагъэмрэ я телъхьэу цIыхур зэрыщытым.  А фIыгъуэхэр ди щэнхабзэм,  Урысей Федерацэм  щыпсэу лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэмрэ  яку дэлъ зэгурыIуэныгъэмрэ я Iыхьэ инщ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и муслъымэнхэм я зэгухьэныгъэм  хэлъхьэныгъэ ин хуещI  ди щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэ, тхыдэ щIэинхэр хъумэным. Абы зэфIигъэкI Iуэхугъуэхэм мыхьэнэшхуэ яIэщ   цIыхухэм, дин зэмылIэужьыгъуэхэр зезыхьэхэм  яку дэлъ зэгурыIуэныгъэр, мамырыгъэр жылагъуэм щыгъэбыдэнымкIэ.
  • Си гум къыбгъэдэкIыу сохъуэхъу Къэбэрдей-Балъкъэрым ис цIыху псоми узыншагъэ, мамырыгъэ, насыпрэ зэпэщыныгъэрэ яIэу псэуну. НэщIикIыж хьидым унагъуэ къэс къыхурырехь хуабагъэрэ IэфIыгъэрэ, гуфIэгъуэрэ дэрэжэгъуэрэ.