ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Пашэхэр Тэрч щызэрытегъэкIуакъым

2021-08-12

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и епщыкIутIанэ джэгугъуэм Тэрч къалэм щызэхуэзат зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызыIыгъхэр.

  • Джылахъстэнейдэсхэм яхуеблэгъат зэпеуэ зыбжанэм (УФ-м и ещанэ дивизионым, КъБР-м и кубокымрэ зэхьэзэхуэмрэ, Студент лигэм) ехъулIэныгъэ иIэу хэт, нэгъабэ ди республикэм и чемпион хъуа Прохладнэ и «Энергетик»-р. Абы текIуэмэ хэгъэрейхэм я пашэныгъэр ягъэбыдэнут, къыхагъащIэмэ — зылъэщIагъэхьэнут. ТIури къэхъуакъым: зэIущIэр зэрытемыгъэкIуауэ иухащ икIи щхьэж и пIэм къинэжащ. Очко яфIэкIуэдахэр къэплъытэмэ, «Тэрчыр» зы очкокIэ «Энергетик»-м япэ зэритщ.
  • Апхуэдэ дыдэщ Псынэдахэ и «Родник»-м и Iуэхури, иджыри къэс зыри къыпэмылъэщауэ, Кэнжэ къуажэм бжыгъэшхуэкIэ япэу къыщыхагъэщIами.
  • Хуабжьу зыпэплъа зэIущIэ Ислъэмей щекIуэкIащ. Абы щыхьэщIащ я гъуэнэгъу ХьэтIохъущыкъуейм и футболистхэр. АрщхьэкIэ япэрей зэпэщIэтыныгъэ гуащIэр иджы щыIакъым. Жэуапыншэу топиплI я хьэрхуэрэгъухэм худагъэкIри, хэгъэрейхэр текIуащ. Нэхъапэм зэкIэлъхьэужьу 3 къыхагъэщIа ислъэмейдэсхэр иджы апхуэдиз дыдэрэ текIуэжащ икIи я Iуэхухэр ирагъэфIэкIуэжащ.
  • Зэрихабзэу, Нарткъалэ и «Нартыр» бжыгъэшхуэ защIэкIэ къыхагъэщIащ. Ику иту зэIущIэ къэс абы и гъуэм топих къыдагъэкI икIи джэгугъуэ 13-м псори зэхэту нагъэсащ 82-м. Апхуэдэурэ екIуэкIмэ, зэи къэмыхъуа телъыджэ КъБР-м и чемпионатым щыIэнущ.
  • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм: епщыкIутIанэ джэгугъуэ«Эльбрус» (Тырныауз) — «Ислъэмей» (Ислъэмей) — 2:5, «Спартак-Д» (Налшык) — «Шэрджэс» (Шэджэм) — 4:5, «Шэджэм-2» (Шэджэм ЕтIуанэ) — «Псыгуэнсу» (Псыгуэнсу) — 4:2, «Кэнжэ» (Кэнжэ) — «Родник» (Псынэдахэ) — 4:0, «Урыху» (Урыху) — «Нарт» (Нарткъалэ) — 7:3, «Тэрч» (Тэрч) — «Энергетик» (Прохладнэ) — 1:1, «Малка» (Малкэ) — «Шэрэдж» (Старэ Шэрэдж) — 5:3, «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) — «ЛогоВАЗ» (Бабугент) — 3:2; епщыкIущанэ джэгугъуэ«Родник» — «Урыху» — 3:1, «Спартак-Д» — «Малка» — 2:5, «Энергетик» — «Шэрджэс» — 7:0, «Нарт» — «Тэрч» — 0:6, «Ислъэмей» — «ХьэтIохъущыкъуей» — 4:0, «Псыгуэнсу» — «Эльбрус» — 2:0, «Шэрэдж» — «Шэджэм-2» — 4:1.
  • ДызыхуэкIуэ щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зи чэзу джэгугъуэм щызэIущIэнущ: шыщхьэуIум и 14-м — «Малка» — «Энергетик», «Шэджэм-2» — «Спартак-Д», «ХьэтIохъущыкъуей» — «Псыгуэнсу», «Кэнжэ» — «Ислъэмей»; шыщхьэуIум и 15-м — «Урыху» — «Тэрч», «Шэрджэс» — «Нарт», «Эльбрус» — «Шэрэдж», «Родник» — «ЛогоВАЗ» командэхэр.
  • Хьэтау Ислъам.