ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIДАА-м  и академикым  и  фIыщIэ

2021-09-11

  • МГОУ-м Стратегиемрэ аналитикэмкIэ и центрым и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэт Ершов Виталий иджыблагъэ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием хагъэхьащ. Ар и гуапэ зэрыхъуам къыхэкIыу, Ершовым фIыщIэ тхыгъэ хуигъэхьащ ЩIДАА-м и Президент, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым сенатору щыIэ, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Къанокъуэ Арсен:

  • «ПщIэ зыхуэсщI Къанокъуэ Арсен! ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и лэжьакIуэхэ! Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэлIхэ!
  • ЩIДАА-м и академикыу сызэрыхахар сэркIэ пщIэшхуэщ. А цIэ лъапIэр щIыхь пылъу зесхьэну, Урысеймрэ абы и щIыпIэ нэхъ дахэ дыдэ, сэри си лIакъуэр къыщежьа, Кавказ Ищхъэрэмрэ я тхыдэ щIэныгъэр джыным, адыгэм и тхыдэр, щэнхабзэр, лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэхэр егъэфIэкIуэным, хъумэным, ЩIДАА-мрэ Москва и Гуманитар еджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ я зэдэлэжьэныгъэм нэхъри зегъэубгъуным теухуауэ си гуащIэ къихьыр злэжьынущ.
  • ЩIДАА-м щIэныгъэ дунейм щиIэ Iулыджыр ди хэкуми дуней псоми къыщалъытэ: абы Урысейми хамэ къэралхэми я щIэныгъэлI цIэрыIуэхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, гъуазджэм, литературэм елэжьхэр зэрегъэубыд. Академиер лъэпкъым и курыхщ, хэкур щIэныгъэ утыкум пщIэ иIэу ирешэ, иджырей дунейпсо щIэныгъэ, щэнхабзэ утыкухэм щыжыджэрщ.
  • ПщIэ зыхуэсщI Къанокъуэ Арсен! ЩIДАА-р уи нэIэ щIэту зыужьыныгъэщIэхэм хуопабгъэ: академием и Iуэху къызэгъэпэщыкIэхэр йофIакIуэ, щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм дэIэпыкъуныгъэ ягъуэт, щIэныгъэ-къэхутэныгъэхэр утыку ирахьэ, щIэныгъэ литературэхэр къыдокI.
  • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ЩIДАА-м и вице-президент ХьэфIыцIэ Мухьэмэд мы гъэм къыдигъэкIа «Адыги: один из древнейших народов мира. Черкесская иллюстрированная энциклопедия-хрестоматия», «Черкесская диаспора. Панорама культурной жизни» тхылъхэм я хъыбарыр Москваи щыIуащ. Си гуапэщ дяпэкIэ академием къыдигъэкIыну тхылъыщIэхэм, щIэныгъэ-къэхутэныгъэхэм, щIэнгъуазэхэм си гуащIэрэ щIэныгъэрэ хэслъхьэну.
  • ПщIэ пхуэсщIу, творческэ ехъулIэныгъэхэр уиIэну, щIэныгъэ лъагапIэхэм утетыну сыпхуохъуахъуэ», — щыжеIэ Ершов Виталий Къанокъуэм хуигъэхьа фIыщIэ тхылъым.
  • Зыгъэхьэзырар  Гугъуэт  Заремэщ.