ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нефрологхэм я зэхыхьэ

2019-04-04

  • Жьэжьейм и дунейпсо махуэм теухуауэ ДиализымкIэ центрым «Здоровье почки: везде и каждому» фIэщыгъэр зиIэ щIэныгъэ-практикэ конференц щекIуэкIащ. Абы хэтащ узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и IуэхущIапIэхэм щыIэ терапевтхэр, нефрологхэр, урологхэр.

  • Конференцыр къызэIуихащ Б. Браун диализ клиникэхэм я медицинэ унафэщI, Евдокимов А. И. и цIэр зезыхьэ МГМСУ-м нефрологиемкIэ и кафедрэм и доцент Шило Валерий. Зэхыхьэм хэтхэм фIэхъус псалъэкIэ зыхуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и ректор Алътуд Юрийрэ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм балигъхэм медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэныр къэзыгъэпэщынымкIэ и къудамэм и унафэщI Мамхэгъ Иннэрэ.
  • — Республикэм гемодиализ дэIэпыкъуныгъэр щаIэрохьэ цIыху 300-м щIигъум. Гемодиализым хуэзышэну узыфэр яIэщ сымаджэ 600-м. Абы къыхэкIыу поликлиникэхэмрэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ щхьэхуэхэр щыхуащIэ IуэхущIапIэхэмрэ я зэдэлэжьэныгъэр зи жьэжьейр уз сымаджэхэм зыхуэныкъуэ Iуэхутхьэбзэхэр ягъуэтынымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэщ. IэщIагъэлIхэр Iэмал имыIэу лэжьыгъэ и пIалъэкIэ зэхъуажэу щытын хуейщ, — къыхигъэщащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и лIыкIуэм.
  • «Диализ Нальчик» ООО-м и унафэщI Акчу-рин Максим жиIащ центрым и IуэхущIафэр республикэм нефрологие дэIэпыкъуныгъэм зыщегъэужьыным зэрыхуэунэтIар, мыпхуэдэ конференцхэр зи жьэжьейр уз сымаджэхэм еIэзэ IэщIагъэлIхэм я щIэныгъэм, Iэзагъэм хэгъэхъуэным хуэгъэпсауэ зэрыщытыр.
  • Жьэжьейм епха узыфэхэм ятеухуауэ зэIущIэм къыщыпсэлъащ Шило Валерий, КъБКъУ-м и медицинэ къудамэм пропедевтикэмкIэ и кафедрэм и унафэщI Елгъэр Лилие, Налшык дэт къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м и дохутыр нэхъыщхьэм и къуэдзэ КъардэнгъущI Аксанэ, а сымаджэщым сабий нефрологиемкIэ и къудамэм и унафэщI Мамбэт Анетэ сымэ.
  • ХьэрычэтыщIэ, псапащIэ Кабардиков Юсуф ДиализымкIэ центрым сымаджэхэр зэрырашэлIэну автомобиль тыгъэ яхуищIащ. «Нефролига» IуэхущIапIэм и тхьэмадэ Мэкъуауэ Леус жиIащ зи жьэжьейр уз сымаджэхэм я щытыкIэр нэхъ тынш къащызыщI, республикэм къыщызэIуаха диализымкIэ центрхэм я лэжьыгъэмкIэ зэрыарэзыр, щIыналъэм имыкIыу фIагъ лъагэ зиIэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ абыхэм зэрыщагъуэтыр.
  • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ
  • и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэ.