ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Теплъэгъуэхэр'

2015-12-04

Япэрей уэс. 2015 гъэ, дыгъэгъазэм и 3 Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2015-11-14

Бжьыхьэ дыщафэм и иужьрей махуэхэм. Сурэтыр Мамий Руслан трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

Гъатхэр къэсащ

2014-03-21

Дэшхуей хадэм. Налшык, 2014 гъэ, гъатхэпэм и 20 Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2014-03-21

Налшык и зыгъэпсэхупIэ дахэхэм ящыщ зым. Сурэтыр Хужь Наталье трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

Олимпыр зи плъапIэхэр

2014-02-22

Налшык дэт сабий сад №40-м щокIуэкI ХХII Олимп Джэгухэм теухуа пшыхь.

 

Сабий сад №40-м и лэжьакIуэхэм псалъэ гуапэкIэ зыхуагъазэ спортсмен цIэрыIуэ Къуэдзокъуэ Анатолэ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2014-02-05

Мыпхуэдэ щIымахуэ дахэ куэд щIауэ тлъагъужакъым! Налшык, 2014 гъэ, мазаем и 4

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2014-01-29

Налшык паркым. 2014 гъэ, щIышылэм и 28

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2014-01-25

Iуащхьэмахуэ и пащхьэ къит бгыхэр.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2014-01-22

ЩIымахуэм и теплъэм Налшыки зыщехъуэж. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2013-12-03

Шэджэм псыкъелъэхэр ди щIыпIэм и зыгъэпсэхупIэ нэхъ дахэхэм хабжэ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2013-11-30

«Мылылъэ лъэхъэнэр» Налшыки къэсащ. Махуэ бжыгъэщ къэнэжар Налшык Абхъазым и утым деж щащI лъэрыжэ къэжыхьыпIэр хьэзыр хъуным.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2013-11-16

Iуащхьэмахуэ - насып Iуащхьэ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2013-10-23

Пщащэ дахэмрэ адыгэш гъэсамрэ. Сурэтыр МАМИЙ Руслан трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2013-10-17

Адыгэ щIалэхэр ерыщу зэпэщIэтщ. Сурэтыр МАМИЙ Руслан трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2013-08-29

ШыкIэпшынэм иджыри къидгъэкIыф щыIэкъым. Сурэтыр Шэгудж Батырай (Мейкъуапэ) трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр