ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Путин Владимир Хурирэт къохъуэхъу

2013-07-13

  • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къехъуэхъуащ Дзэлыкъуэкъуажэ щыпсэу, лэжьыгъэм и ветеран, зауэ зэманым и гуащIэ емыблэжу лэжьа АфIэунэ Хурирэт.
  • Хъуэхъу тхыгъэмрэ саугъэтымрэ илъэс 95-рэ зи ныбжь Хурирэт Тембот и пхъум иратащ щIыпIэ администрацэм и лэжьакIуэхэм. Хурирэт  апхуэдэ гулъытэм папщIэ хьэщIэхэм фIыщIэ яхуищIащ.
  •  
  • Пщыгъуэш Асият.