ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыху 1200-м щIигъум зэрахьэ

2021-06-22

  • Иужьрей илъэсхэм ди республикэм и гъэмахуэ хъупIэхэм Iэщ щызезыхуэхэм я бжыгъэм хэхъуэ зэпытщ. Ар, шэч хэмылъу, дызыгъэгуфIэщ.

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм иджыблагъэ хъыбар зэрызэбгригъэхамкIэ, мы лъэхъэнэм бгыщхьэхэм щаIыгъщ Iэщышхуэхэм ящыщу мин 47-м щIигъур, мэлхэмрэ бжэнхэмрэ я бжыгъэр мин 90-м щхьэдэхащ, шыхэр мини 6-м нэблэгъащ. Псори зэхэту щагъэхъум я бжыгъэр нэгъабэрейм елъытауэ проценти 10-кIэ нэхъыбэщ.
  • Хозяйствэхэм гъэмахуэ хъупIэхэм хуагъэхьэзырауэ щыта Iэщым КъБР-м ветеринар медицинэмкIэ и управленэм и лэжьакIуэхэм, пIалъэу къыхуагъэлъэгъуам къриубыдэу, мастэхэр хаIуащ, хущхъуэхэлъхьэхэр ирагъэшхащ.
  • Республикэм и реестрым хъупIэрэ мэкъупIэу 550-рэ щатха-щи, абыхэм, псори зэхэту, гектар 136 987-м щIигъу къызэщIаубы-дэ. ЩIы кIапэхэу 340-р (гектар    85703-рэ) Дзэлыкъуэ щIыналъэм, 144-р (гектар 33328-рэ) Iуащхьэмахуэ районым щыхатхыкIащ. Адрейхэр Шэрэдж, Псыгуэнсу, Хъазнидон къуэладжэ-хэм я псыхъуащхьэхэм дэтщ.
  • Мы лъэхъэнэм бгыщхьэхэм щыIэ хъупIэхэр зэрахьэ цIыху 1200-м щIигъум. Ахэр, къэдгъэлъагъуэмэ, Iэщыхъуэхэрщ, ветеринар, медицинэ IуэхущIапIэхэм   я IэщIагъэлIхэрщ, энергетикхэрщ, гъуэгум кIэлъыплъхэрщ.
  • Бгыщхьэхэм щаIыгъ Iэщым я нэхъыбэр, гъэ къэси хуэдэу, фокIадэм и кIэм кърахухыжынущ.
  • КЪУМАХУЭ Аслъэн.