ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

  ГъащIэм  и  фIыгъуэ нэхъыщхьэхэр зи тегъэщIапIэ

2021-04-01

 • «Адыгэ псалъэ» газетым
 • и редактор нэхъыщхьэ
 • ХьэфIыцIэ Мухьэмэд деж
 • ПщIэ зыхуэсщI Мухьэмэд Мусэбий и къуэ!
 • Уи ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъумкIэ си гум къыбгъэдэкIыу сынохъуэхъу.
 • Уи махуэшхуэм уэ урихьэлIащ уи псэкупсэ лъэщагъкIи уи гуащIэкIи уи къару илъыгъуэ дахэу, лъэпкъым и къуэ пэжу укъалъытэу. Уи къалэмыпэм къыщIэкIа тхылъхэм республикэм щыпсэухэм гушхуэныгъэ къахелъхьэ я щIыналъэм, я цIыхубэм папщIэ, абыхэм гъащIэм и фIыгъуэ нэхъыщхьэхэр я тегъэщIапIэщи. Апхуэдэуи ахэр щIалэгъуалэм гъуазэ дахэ яхуохъу.

 • Уи махуэ лъапIэм си гуапэ дыдэу сынохъуэхъу уузыншэу илъэс куэд къэбгъэщIэну, уи гуащIэ мыкIуэщIу, унагъуэ насыпым удэбжьыфIэу, уи Iуэху дэкIыу, лэжьыгъэми ехъулIэныгъэщIэхэр къыщыпхьу, цIыхухэм, дыщалъхуа Къэбэрдей-Балъкъэрым яфI зыхэлъ Iуэхухэр къыбдэхъуу упсэуну!
 • ПщIэ къыпхуэзыщI,
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ
 • КIУЭКIУЭ Казбек
 •  
 • Зи юбилейр зыгъэлъапIэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд псалъэ гуапэхэр къыхужаIэу нэгъуэщI телеграммэ куэди къыIэрыхьащ, Урысей Федерацэм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм я унафэщIхэм, хамэ къэралхэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм, а хэкухэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм къабгъэдэкIыу.
 • Абыхэм ящыщщ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIЕгоровэ Татьянэ, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщIКъуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ Ащхъуэт Азэмэтджэрий, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэ» Союзым и унафэщIАмщокъуэ ФатIимэт, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, Къэрал казначействэм и Управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI IутIыж Шумахуэ, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Правительствэм и УнафэщIУэз Аслъэн сымэ, нэгъуэщI къэрал IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм, жылагъуэ лэжьакIуэхэм къабгъэдэкIхэр.