ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2021-03-25

  • Лэскэн щIыналъэм хиубыдэ Арщыдан къуажэм щыщ
  • Бозий Жамболэт Алим и къуэм и ныбжьыр
  • нобэ илъэсипщI ирокъу
  •  
  • Жамболэт ехъулIэныгъэ хъарзынэхэр зиIэ щIалэ цIыкIущ. Курыт школым фIы дыдэу зэрыщеджэм къыдэкIуэу, ментальнэ есэпымкIэ Урысей зэхьэзэхуэм щытекIуащ, шахмат клубым и гъэсэнщ, усэ дахэ дыдэу къоджэ икIи етх.

  • Жамболэт сабий кIэщIущщ, фIыуэ илъагъур зэрызыщIишэным иужь итщи, и адэ-анэр, и адэшхуэ-анэшхуэр зыгъэгуфIэн щIалэ ахъырзэман къищIыкIыну Тхьэм жиIэ. ЕджэныгъэкIи, гъэсэныгъэкIи, цIыху хэтыкIэкIи къытекIуэ щымыIэу, насыпыр и куэду, гуфIэгъуэр и бэу, и нэхъыжь-хэр къыщхьэщытрэ абыхэм къыхалъхьэ гушхуэныгъэм ириину гъащIэ дахэ иIэну ди гуапэщ.
  •  
  • И адэшхуэхэу Аузед, Къэрэшей, анэшхуэ Рае, Розэ, Мухьэмэд.