ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр республикэм и щIалэгъуалэм ехъуэхъуащ Урысей студентхэм я махуэмкIэ

2021-01-26

  • «Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
  • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу фи гуфIэгъуэмкIэ – Урысей студентхэм я махуэмкIэ!
  • Студентхэр жылагъуэм щIэуэ къыхыхьэ псори нэхъ псынщIэу къэзыщтэ, сыт хуэдэ Iуэхуми хуэжыджэр цIыхухэщ, абыхэм ирапх гугъапIэшхуэхэр, сыту жыпIэмэ IуэхуфIхэр гъащIэм хэзыпщэфыну къару лъэщу ахэр къалъытэри.

  • Нобэ ди къэралым проектышхуэ зыбжанэ щагъэзащIэ дэтхэнэ зы цIыхуми и зэфIэкIхэр къызыкъуихыным, абыхэм зрагъэужьыным хуэгъэпсауэ. ИкъукIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ а Iэмалхэр нэсу къэвгъэсэбэпыным, фи щIэныгъэр, зэчийр, фызыхуэIэзэр зэфхьэлIэн, фи творческэ мурадхэр щызэвгъэхъулIэн IэнатIэ къэвгъуэтыным, къэралми фи къэкIуэнуми фахуэщхьэпэфын хуэдэу.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и студент мин бжыгъэхэм мымащIэу яхэтщ цIыху къызэрымыкIуэхэр, унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм дахьэххэр, республикэм и жылагъуэ гъащIэм жыджэру зи зэфIэкI къыщызыгъэлъагъуэхэр. ПщIэшхуэ хуэфащэщ волонтёр зэщIэхъееныгъэм зегъэубгъуным фэ хуэфщI хэлъхьэныгъэм, абы жылагъуэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхухэр зэрызэфIигъэкIым нэмыщI, социальнэ къалэнышхуи егъэзащIэ. Абы икъукIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ коронавирус узыфэ зэрыцIалэм дыщыпэщIэт мы лъэхъэнэ гугъум.
  • Абы папщIэ ди гум къыбгъэдэкIыу фIыщIэшхуэ фхудощI. АдэкIи вдэтIыгъынущ фи жэрдэмхэр, щIалэгъуалэ жыджэрхэм, жэрдэм зыхэлъхэм, зэчиифIэхэм заужьын папщIэ дяпэкIи тхузэфIэкI къэдгъэнэнукъым.
  • Фытегушхуэ икIи фи хъуэпсапIэхэр Iэмал имыIэу нахуапIэ хъунущ.
  • Фыузыншэну, фи гуащIэм къыхэхъуэ зэпыту фыпсэуну, зыхуэвгъэувыжа мурадхэр къывэхъулIэну сынывохъуэхъу», — щыжеIэ КIуэкIуэ Казбек и хъуэхъум.