ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэ

2020-10-20

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) – 3:2 (0:2). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 18-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

 • Судьяхэр Дорошенкэ (Краснодар), Охрименкэ (Мейкъуапэ), Мирошник (Ставрополь).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Мэкъуауэ (Уэрэзей, 83), Тебэрды, КIэдыкIуей, Шумахуэ, Ашу (Апажэ, 90), Бахъсэнокъуэ (Багъэтыр, 46), Пащты, Дэхъу (Хьэшыр, 74), Iэпщацэ, ХъутIэ.
 • «Мэхъэчкъалэ»: Гаджиев, Исаев, Саидов, Сулебанов, Халимбеков, Гитинов, Яхьяев, Агаларов, Абакаров, Ибрагимов М. А., Гираев (Ибрагимов М. Г., 90+2).
 • Топхэр дагъэкIащ: Гираевым, 37 – пенальтикIэ (0:1). Гираевым, 40 (0:2). Ашум, 49 (1:2). Хьэшырым, 89 (2:2). ХъутIэм, 90+4 (3:2).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Абакаровым, Тебэрдым, КIэдыкIуейм, Ибрагимов    М. А., Сулебановым, Мэкъуауэм, Гаджиевым, Iэпщацэм.
 • Тхьэмахуэ ипэкIэ Ставрополь щыIэу бжыгъэшхуэкIэ къызэрыщыхагъэщIам Къэбэрдей-Балъкъэрым топджэгум щыдихьэххэм къагуригъэIуат Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм «Спартак-Налшыкым» зыщыгугъынышхуэ зэрыщымыIэр: зэпеуэм и Iыхьэ щанэр блэмыкIами, бжьыпэр зыIыгъхэм ди щIалэхэр очко пщыкIуплIкIэ къакIэрыхуат.
 • ГугъэфI лъэпкъи дигъэщIакъым жэпуэгъуэм и 18-м кърагъэблэгъа «Мэхъэчкъалэм» щыIущIа джэгугъуэм и япэ Iыхьэми. Хэгъэрейхэм зэрахабзэу, налшыкдэсхэм ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщхэмкIэ ирагъэжьащ. Япэ дакъикъэхэм къыщыщIэдзауэ абыхэм яхэту губгъуэм къихьат зи фэбжьхэр зыгъэхъужа, гупым и капитан Пащты Русланрэ куэдкIэ узыщыгугъ хъуну гъуащхьауэ щIалэщIэхэу ХъутIэ Анзоррэ Ашу Мурадрэ. Ахэрат хьэщIэхэр нэхъыбэу хэзыгъэзыхьыр.
 • Зэманыр кIуэрт, арщхьэкIэ «Спартак-Налшыкым» бжыгъэр къыхузэIухыртэкъым, Iэмал гъуэзэджэ зыбжанэ иIэ пэтми. Уеблэмэ топыр гъуащхьэм техуэу къыщылъеижаи къэхъуащ. Абы фIы къызэримыкIынур къэтлъэгъуащ сыхьэт ныкъуэ дэкIа иужькIэ. Хэгъэрейхэм я ебгъэрыкIуэныгъэ бжыгъэншэхэр я гъуэм къыIуагъэкIуэтын мурадкIэ хьэщIэхэм езыхэм зрачащ. Апхуэдэхэм ящыщ зым Тебэрды Тимур ди гъуэм пэгъунэгъуу «Мэхъэчкъалэм» и гъуащхьауэр щриудащ. Судьяуэ Краснодар къикIа Дорошенкэ Виталий напIэзыпIэм метр пщыкIузым и деж игъэлъэгъуащ. Гираевыр ди гъуащхьэтетым ефIэкIри, хьэщIэхэр япэ ищащ.
 • Абы игъэгушхуа Дагъыстэным и къалащхьэм къикIахэм ди щIалэхэр Iэнкун зэрыхъуар Iэзэу къагъэсэбэпащ. Дакъикъищ дэкIауэ арат хьэщIэхэм бжыгъэр щагъэбэгъуам. Ди гъуащхьэхъумэхэм Гираевыр аргуэру яхузэтеIыгъакъым.
 • ЗэIущIэм и IыхьитIым я зэхуаку дэлъ зыгъэпсэхугъуэ зэман кIэщIыр «Спартак-Налшыкым» и тренерхэм зытрагъэкIуэдар гурыIуэгъуэщ. Шэч хэлъкъым абыхэм я гъэсэнхэм псалъэмакъ ткIий зэрыдрагъэкIуэкIам. Ар пщIэншэ хъуакъым.
 • Джэгум ирагъэжьэжри, дакъикъэ зыщыплI дэкIауэ арат Ашу Мурад «Мэхъэчкъалэм» и гъуэм щхьэкIэ топ дигъэкIыу ди гугъэхэр къыщигъэщIэрэщIэжам. Абы тригъэгушхуа налшыкдэсхэр нэхъ ерыщыжу ебгъэрыкIуэрт. ХьэщIэхэм я къару къызэрихькIэ захъумэжырт, ямыщIэххэу къахукъуэплъа текIуэныгъэр яхъумэну щIэхъуэпсу.
 • ЗэIущIэм хухаха зэманыр икIэм нэблагъэрт, арщхьэкIэ бжыгъэм зихъуэжыртэкъым. Аргуэру «Спартак-Налшыкыр» къыхагъэщIэну ара? А гупсысэм итхьэкъуат стадионым къекIуэлIа цIыху мащIэмрэ интернеткIэ джэгум кIэлъыплъ адрейхэмрэ. 89-нэ дакъикъэм зи чэзу ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщым, икIэм-икIэжым, ехъулIэныгъэ къытхуихьащ. Къызэрихьэрэ куэд мыщIа Хьэшыр Алан бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжащ!
 • АдэкIэ дакъикъэ зыщыплI судьям джэгум къыщIигъуащ. ТхьэмахуитI ипэкIэ апхуэдэ зэманым очкоитI тфIэзыгъэкIуэда топыр «Анжи»-м къызэрытхудигъэкIар зыщIэжхэр къэпIейтеящ. АрщхьэкIэ ди щIалэхэм абы дерс къыхахауэ къыщIэкIащ. 94-нэ дакъикъэр щиух дыдэм ХъутIэ Анзор щхьэкIэ зэуа топым хьэщIэхэм я гъуащхьэтетыр пэлъэщакъым. Арати, 3:2-уэ «Спартак-Налшыкыр» текIуащ, джэгум и япэ Iыхьэр 0:2-уэ фIахьу иухами. Езыр-езыру зызыхадзэжа бэлыхьым лIыгъэ яхэлъу ахэр къыхэкIащ.
 • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ иужьу зэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Интер» (Черкесск) — 4:0, «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — 2:1, «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) – 1:0, «Черноморец» (Новороссийск) — «Кубань» (Краснодар) — 1:2,«Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 4:0, «Краснодар-3» (Краснодар) — «Форте» (Таганрог) — 1:3. «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — «ТIуапсы» (ТIуапсы) зэIущIэр ягъэIэпхъуащ.
 • Жэпуэгъуэм и 25-м «Спартак-Налшыкым» джэгугъуэ гугъу Краснодар къалэм къыщыпэщылъщ. А махуэм ди щIалэхэр яIущIэнущ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъхэм ящыщ «Кубань» командэ лъэщым.
 • Жыласэ Заурбэч.